ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мельникова М.В., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, Україна

Чувікіна Н.В., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання науково-методичного обґрунтування концептуальних моделей міського управління. Виявлено особливості об'єкта та суб'єкта міського управління. Узагальнено принципи побудови системи міського управління. Розроблено типову концептуальну схему міського управління, яка включає зовнішнє середовище, систему міського управління, об’єкти міського управління, сфери обґрунтування рішень у процесі управління. За допомогою типової концептуальної схеми міського управління сформовано концептуальну модель механізму управління міським розвитком. Концептуальна модель механізму управління міським розвитком включає форми, методи, інструменти та напрями дії, очікувані результати. Використання концептуальної моделі механізму управління міським розвитком дозволяє формувати рішення щодо забезпечення організаційної стійкості та підвищення якості життя міського населення.

Ключові слова:

міське управління, концептуальна схема, концептуальна модель, механізм управління міським розвитком

Використана література:

1. Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : монографія / В. М. Бабаєв. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 307 с.

2. Беленчук П. Местное самоуправление в Украине / П. Беленчук, В. Кравченко, М. Подмогильный. – К. : Атика, 2001. – 302 с.

3. Мельник А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 476 с.

Голованов В. И. Управление и самоуправление в крупном городе: теория, опыт, организация / В. И. Голованов. – М. : Наука, 1998. – 483 с.

5. Иванов В. В. Муниципальное управление : справочное пособие / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 718 с.

6. Forrester, J. W. Urban Dynamics / J. W. Forrester.– Waltham : Pegasus communication inc., 1969. – 299 p.

7. Mc Donald, J. F. Fundamentals of urban economics / J. F. Mc Donald // Upper Saddle River (N.J.). – New York, 1997. – 545 p.

8. Радченко А. И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход / А. И. Радченко. – Ростов н/Д : Ростиздат, 2001. – 719 с.

9. Бакуменко В. Д. Системно-ситуаційне зображення процесів управління в соціальних системах / В. Д. Бакуменко // Вісник УАДУ. – 1999. – № 3. – С. 312–324.

10. Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://bigword.h11.ru/.

11. Осауленко О. Г. Модельно-блочна модель управління соціально-економічними системами / О. Г. Осауленко // Актуальні проблеми державного управління. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – № 5. – С. 158–170.

12. Концептуальная модель организации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : htpp://lib4all.ru/base/B1870/B1870Part5-28.php.

Переглянути статтю    Завантажити pdf