ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шабатура Т.С., Одеський державний аграрний університет, м. Одеса, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено методологічні засади оцінювання економічного потенціалу підприємства з урахуванням розвитку сучасних ринкових відносин. Поглиблено змістовне наповнення категорії "економічний потенціал підприємства" як здатності підприємства створювати конкурентні переваги задля максимізації ринкової вартості бізнесу, факторами забезпечення яких є детермінанти ринкового успіху та ключові компетенції. Запропоновано підходити до визначення економічного потенціалу підприємства з позиції симбіозу ресурсного та вартісного підходів. Проведено систематизацію основних методичних підходів до оцінювання економічного потенціалу підприємств.

Ключові слова:

економічний потенціал підприємства, конкурентні переваги, ресурсний підхід, вартісний підхід, порівняльний підхід, комплексний підхід

Використана література:

1. Андрійчук В. Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку : монографія / В. Г. Андрійчук. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 216 с.

2. Гришова И. Ю. Финансовое обеспечение перерабатывающих предприятий в контексте формирования финансовых потоков / И. Ю. Гришова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2012. – № 1. – С. 22–24.

3. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с.

4. Крюкова І. О. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та комплекс заходів з його відтворення і раціонального використання / І. О. Крюкова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – № 3. – С. 94–98.

5. Кужель В. В. Методологические основы формирования стратегий повышения конкурентоспособности предприятия / В. В. Кужель // Актуальные проблемы интеграции экономических интересов России и Украины : сборник научных трудов МНПК (Россия, Тольятти, 2014 г.). – Тольятти : Издательство ТГУ, 2014. – С. 228–237.

6. Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ "ІАЕ", 2012. – 182 с.

7. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

8. Саблук П. Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П. Т. Саблук, М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с.

9. Хома І. Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств : навч.-метод. посіб. / І. Б. Хома, В. В. Турко. – Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 328 с.

10. Чумак Л. Ф. Фактори впливу на формування конкурентоспроможного потенціалу під­приємства / Л. Ф. Чумак // Экономика и управление. – 2013. – № 1. – С. 62–69.

11. Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства: науково-методичне видання / [А. В. Чупіс, М. Х. Корецький, О. Л. Кашенко та ін.]. – Суми : Довкілля, 2001. – 404 с.

12. Кужель В. В. Потенціал підприємств аграрної сфери: сутність, структура, тенденції нарощення / В. В. Кужель // Агросвіт. – 2013. – № 13. – С. 47–50.

13. Крюкова І. О. Стратегічні імперативи розвитку агропродовольчого ринку України / І. О. Крюкова, О. В. Назаренко // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 4(14). – С. 36–42.

Переглянути статтю    Завантажити pdf