ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кужель В.В., Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Україна

Манзій О.П., Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто питання забезпечення продовольчої безпеки як найважливішої умови гарантовано стійкого існування, функціонування і розвитку суспільства, яка є складовою частиною економічної безпеки, а в її структурі – і ядром націо­нальної безпеки держави. Розкрито та проаналізовано недоліки стратегії національної безпеки України в напрямку здійснення земельної реформи. Обґрунтовано експортну спроможність нашої країни на зовнішньому ринку продовольства та можливість самозабезпечувати власне населення високоякісними продуктами харчування. Наведено та удосконалено класифікацію принципів системи забезпечення продовольчої безпеки. Доведено необхідність створення регіональних продуктових кластерів, які нададуть можливості оперативного прийняття рішень інтенсивного маневру коштів та забезпечать безпосередній зв'язок економічних, політичних та інших управлінських рішень із соціальними процесами.

Ключові слова:

продовольча безпека, кластеризація, продовольчий кластер, конкурентоспроможність, компетенція, координація

Використана література:

1. Гришова І. Ю. Вплив інституціональної структури на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 47–51. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

2. Гришова І. Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, В. А. Замлинський, В. В. Кужель // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 201–206. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n2.html.

3. Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

4. Гришова І. Ю. Проблеми формування інноваційної системи України / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 54–62.

5. Гришова І. Ю. Становлення кластерних ініціатив фінансового розвитку переробних підприємств / І. Ю. Гришова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. 2. Економічні науки. – С. 131–139.

6. Крюкова І. О. Напрями здійснення фінансових інновацій на підприємствах / І. О. Крюкова // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2(7). – С. 144–150.

7. Крюкова І. О. Стратегія інноваційного розвитку пріоритетних галузей аграрного виробництва / І. О. Крюкова, В. О. Непочатенко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 4(9). – С. 133–142.

8. Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку молокопереробних підприємств / І. О. Крюкова // Облік і фінанси. – 2013. – № 2 (60). – С. 87–93.

9. Чирва О. Г. Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможного розвитку харчових підприємств на основі інновацій / О. Г. Чирва // Матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, асп. і студ. «Актуальні проблеми фінансової системи України» (Черкаси, 6 квіт. 2012 р.). – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Т. ІІ. – С. 85–87.

10. Чирва О. Г. Інноваційний підхід до підвищення конкурентоспроможності харчових підприємств / О. Г. Чирва // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми економіки: теоретичні та практичні аспекти» (Дніпропетровськ, 27–28 січ. 2012 р.) : у 2 ч. – Дніпропетровськ : НО «Перспектива», 2012. – Ч. ІІ. – С. 63–65.

Переглянути статтю    Завантажити pdf