ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рибчук А.В., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич, Україна

Левківський В.М., Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано методи дослідження глобальної виробничої інфраструктури як нового явища, притаманного світогосподарському відтворювальному процесові планетарного масштабу. Показано історичний та логічний розвиток інфраструктурних елементів через призму якісних та кількісних змін. Розкрито принцип коеволюції, системний та системно-структурний методи дослідження інфраструктурних відносин на різних рівнях їхнього функціонування.

Ключові слова:

виробнича інтернаціоналізація, виробнича інфраструктура, національна виробнича інфраструктура, регіональна виробнича інфраструктура, міжнародна виробнича інфраструктура, глобальна виробнича інфраструктура

Використана література:

 1. Бєлєнький П. Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження інфраструктурних трансформацій в конкурентній економіці / П. Ю. Бєлєнький // Регіональна економіка. – 2004. – № 3. – С. 96–111.

 2. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М., 1973. – 285 с.

 3. Варнавский В. Г. Реформирование мировой электроэнергетики / В. Г. Варнавский // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 4. – С. 25–32.

 4. Гальчинський А. С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Методологічні аспекти / А. С. Гальчинський. – К. : Либідь, 2006. – 312 с.

 5. Гегель Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. – М. : Мысль, 1999. – 1072 с.

 6. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б. В. Губський. – К., 2001. – 122 с.

 7. Елецкий Н. Д. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории / Н. Д. Елецкий // МЭ и МО. – 2008. – № 2. – С. 22–29.

 8. Загашвили В. С. На пороге нового этапа экономической глобализации / В. С. Загашвили // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 3. – С. 15–23.

 9. Зевин Л. З. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста / Л. З. Зевин // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 6. – С. 43–53.

 10. Медведев В. А. Глобализация экономики: тенденции и противоречия / В. А. Медведев // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 2. – С. 3–10.

 11. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. М. С. Королева. – М. : Юристь, 2003. – 604 с.

 12. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : [підручник] / В. Є. Новицький. – К. : КНЕУ, 2003. – 948 с.

 13. Носова С. С. Производственная инфраструктура в системе государственно-монополистического капитализма : монография / С. С. Носова. – М. : Высшая школа, 1983. – 127 с.

 14. Пефтиев В. И. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? / В. И. Пефтиев, В. В. Черновская // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 39–47.

 15. Самуэльсон П. Экономика / П. Самуэльсон. – М. : Алгон, 1992. – Т. 2. – 413 с.

 16. Сміт А. Дослідження про природу та причини багатства народів / А. Сміт. – М., 1962. – 684 с.

 17. Фейгин Г. Ф. Национальные экономики в эпоху глобализации: перспективы России / Г. Ф. Фейгин. – СПб. : Изд-во СПб ГУП, 2008. – 200 с.

 18. Філіпенко А. С. Глобальні форми економічного розвитку: історія і сучасність / А. С. Філіпенко. – К. : Знання, 2007. – 670 с.

 19. Хахлюк А. М. Інфраструктурні галузі у світовому господарстві : [підручник] / А. М. Хахлюк ; за ред. А.С. Філіпенка. – К. : Либідь, 2001. – С. 273–294.

 20. Шишков Ю. В. Глобализация – враг или союзник развивающихся стран / Ю. В. Шишков // Мировая экономика и международные отношения. – 2003 . – № 4. – С. 3–14.

 21. Шишков Ю. В. Мирохозяйственный механизм: движение к глобалистике. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Ю. В. Шишков ; под. ред. И. С. Королева. – М. : Экономистъ, 2003. – 604 с.

 22. Якубовський М. Інфраструктура – фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості / М. Якубовський, В. Щукін // Економіка України. – 2007. – № 2. – С. 27–38.

 23. Rosenstein-Rodan, P. Notes on the Theory of the „Big Push” / P. Rosenstein-Rodan // Economic Development for Latin America. – N.Y., 1961. – 360 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf