ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Попов О.Є., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Митрофанова А.С., Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Виробничі відносини є однією з визначальних детермінант соціально-економічної системи суспільства, тому важливим є дослідження рушійних сил їх трансформації. Виявлено, що сучасний постіндустріальний технологічний спосіб виробництва створює необхідні матеріальні передумови для наступного етапу перетворення виробничих відносин, змістовною сутністю якого є соціалізація. Обґрунтовано, що у процесі трансформації потрібна узгоджена дія системи факторів, яка складається з трьох груп. Крім того, об’єктивний вплив справляють і різноманітні надбудовні фактори. Проведено узагальнення та систематизацію факторів трансформації виробничих відносин. Показана роль технологічного способу виробництва як фактора перетворення виробничих відносин. Досліджено фактори у сфері надбудовних відносин.

Ключові слова:

технологічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі відносини, відносини власності, фактори перетворення виробничих відносин

Використана література:

1. Маркс К. Собрание сочинений в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М. : Издательство политической литературы, 1955–1981.

2. Эйххорн В. Диалектика производительных сил и производственных отношений / В. Эйххорн, А. Бауэр, Г. Кох. – М. : Прогресс, 1977. – 221 с.

3. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Исторический процесс: действительность, материальная основа, первичное и вторичное / отв. ред. Ю. К. Плетников. – М. : Наука, 1981. – 463 с.

4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Academia, 1999. – 456 с.

5. Ellul J. The Technological Society. – New York : Knopf, 1964.

6. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество : пер. с англ. / Дж. К. Гэлбрейт. – М. : Прогресс, 1969. – 480 с.

7. Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем) [Электронный ресурс] / Р. И. Капелюшников. – Режим доступа : http://www.libertarium.ru/l_lib_propkapel.

8. Цоргаева М. Б. Информатизация как фактор трансформации отношений собственности [Электронный ресурс] / М. БЦоргаева. – Режим доступа : http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/64.pdf.

9. Подогов Г.А. Генерационные факторы отношений собственности в условиях современного российского общества : автореф. дис. … канд. филос. наук / Г. А. Подогов. – Краснодар, 2011. – 29 с.

10. Якубенко В. Д. Базисні інститути у трансформаційній економіці : автореф. дис. … д-ра екон. наук / В. Д. Якубенко. – К. : КНЕУ, 2005. – 35 с.

11. Нуреев Р. М. Власть–Собственность в современной России (как проблема зависимости от траектории предшествующего развития) [Электронный ресурс] / Р. М. Нуреев. – Режим доступа http://ecsocman.hse.ru/text/16207454/.

12. Григорян Г. М. Политическая экономия: принципы обновления и развития / Г. М. Григорян. – Х. : Изд-во ХГЭУ, 2000. – 387 с.

13. Осадчая Т. Г. Трансформация отношений собственности в условиях формирования постиндустриального общества в России [Электронный ресурс] / Т. ГОсадчая. – Режим доступа : http://www.pandia.ru/text/77/207/81355.php.

Переглянути статтю    Завантажити pdf