ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сторожук Т.М., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Немировська О.А., Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено проблеми застосування професійного судження бухгалтера. Визначено, що сучасна організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємстві неможлива без використання професійного судження обліковими працівниками. Встановлено необхідність застосування професійного судження в умовах невизначеності, альтернативності, виникнення непередбачуваних та нестандартних ситуацій, недосконалості нормативно-правового регулювання, існування процесів глобалізації та інтеграції. Можливість та необхідність застосування професійного судження бухгалтерами пов’язана зі зростанням ступеня свободи у прийнятті рішень та підвищення рівня економічної освіти, кругозору та обізнаності спеціалістів з обліку. Обґрунтовано необхідність застосування професійного судження бухгалтера, що обумовлено основними принципами ведення обліку та складання звітності, з метою підвищення якості облікової та звітної інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності підприємств.

Ключові слова:

професійне судження бухгалтера, інформація, нормативно-правове регулювання, невизначеність, альтернативність, прийняття рішень, облікова інформація, звітна інформація

Використана література:

 1. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

 2. Бєлоусова І. Розвиток бухгалтерської професії як важливий чинник подолання економічної кризи в Україні / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. − 2009. – № 5. – С. 3–6.

 3. Рассказова-Николаева С. А. Как научиться профессиональному суждению? / С. А. Рассказова-Николаева // Вестник профессиональных бухгалтеров. − 2008. − № 4. – С. 42–46.

 4. Грачова Р. Бухгалтерський облік: від ремісництва до теорії / Р. Грачова // Дебет-Кредит. − 2004. – № 28. – С. 26–31.

 5. Коробова Н. М. Професійне судження бухгалтера та його місце в організації обліку на сільськогосподарському підприємстві / Н. М. Коробова // Облік і фінанси АПК. − 2010. − № 1. − С. 51–54.

 6. Облікова політика підприємства : навчальний посібник / [Лузан Ю. Я., Гаврилюк В. М., Жук В. М. й ін.] ; за ред. В. М. Гаврилюка. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. − 326 с.

 7. Соколов Я. В. Профессиональное суждение бухгалтера / Я. В. Соколов, Т. О. Терентьева // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 12. – С. 53–57.

 8. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли. – М. : Статистика, 1974. – 160 с.

 9. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

 10. Слободняк И. А. Использование профессионального суждения при формировании учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности / И. А. Слободняк // Изв. Иркут. гос. эконом. акад. – 2011. − № 2. − С. 5357.

 11. Никонова И. Ю. Значение профессионального суждения бухгалтера при формировании учетной политики / И. Ю. Никонова // Вопросы современной науки и практики. − 2012. − № 2 (40). − С. 188193.

Переглянути статтю    Завантажити pdf