ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Саприкіна О.М., Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», м. Бережани, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано наявні методики оцінювання ризиків і визначено можливість їх застосування на сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтовано, що оцінювання ризиків виробничо-фінансової діяльності аграрних підприємств неможливе за відсутності системи показників, за значеннями і динамікою яких можна робити висновок про величину ризиків та їх суттєвість, а отже, здійснювати ефективні заходи для мінімізації їх негативного впливу.

Ключові слова:

ризик, методи оцінювання ризиків, кількісна оцінка, якісна оцінка, статистичний метод, експертна оцінка, аналіз доцільності витрат, аналітичний метод

Використана література:

1. Боровкова ВА. Управление рисками в торговле / В. А. Боровкова. – СПб. : Питер, 2004. – 228 с.

2. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : [монографія] / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

3. Внукова Н. М. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк // Фінанси України. – 2002. – № 10. – С. 15–21.

4. Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент : [учеб. пособие] / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. Олейникова. – М. : КНОРУС, 2006. – 216 с.

5. Гранатуров В. М. Ризики підприємницької діяльності: Проблеми аналізу / В. М. Гранатуров, О. Б. Шевчук. – К. : Зв’язок, 2000. – 152 с.

6. Ильяшенко С. М. Хозяйственный риск и методы его измерения / С. М. Ильяшенко. – Сумы : ВВП «Мрія-1» ЛТД, 1996. – 102 с.

7. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : [навчальний посібник] / С. М. Ілляшенко. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

8. Лещинський О. Л. Економічний ризик та методи його вимірювання : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. Л. Лещинський, О. В. Школьний. – К. : Дельта, 2005. – 112 с.

9. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : [навч. посіб.] / Н. І. Машина. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

10. Пікус Р. В. Підприємницький ризик в АПК / Р. В. Пікус // Вісник академії праці і соці­аль­них відносин. – 2001. – № 1. – С. 119–125.

Переглянути статтю    Завантажити pdf