ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Матковський А.В., ПНТУ ім. Ю.Кондратюка, м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Сучасний стан національної економіки та її інтегрованість у міждержавні об’єднання виявили системні проблеми у сфері забезпечення економічної безпеки держави. Досліджено рівень науково-технологічної та інвестиційної безпеки і встановлено, що системно низький рівень інноваційного розвитку держави зумовлює необхідність запровадження дієвого механізму модернізації національного економічного простору. Проведено детальний аналіз динаміки інвестицій в основний капітал та обсяги витрат на науково-технічний розвиток промислових підприємств з метою подальшого дослідження основних проблем забезпечення економічної безпеки держави. Дослідження дозволило переконливо засвідчити зміцнення економічної безпеки держави у ресурсодефіцитній господарській системі з ознаками несприятливого інвестиційного клімату можливе лише в межах стимулюючої інноваційно-інвестиційної моделі розвитку держави.

Ключові слова:

економічна безпека держави, складові економічної безпеки, загрози економічній безпеці, інноваційна складова

Використана література:

 1. Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.

 2. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : [монографія] / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.

 3. Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика / Т. Т. Ковальчук. – К. : Знання, 2004. – 638 с.

 4. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 р. № 1277. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

 5. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2011. – С. 103-104.

 6. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації: матеріали круглого столу / за ред. О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 с.

 7. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс: Закон України від 19.06.2003 р. № 964–ІV / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

 8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України» [Електронний ресурс: Указ Президента України від 08.06.2012 р. № 389/2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/389/2012.

 9. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Рада національної безпеки і оборони України. – Режим доступу : http://www.rnbo.gov.ua/news/25.html.

 10. Саєнко О. С. Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України [Електронний ресурс] / О. С. Саєнко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Вип. І (41). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_1/ NV-2011-V1_19.pdf.

 11. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf