ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Зосименко Т.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Зростання значимості людського капіталу в економіці знань та необхідність гармонійного розвитку його носія – людини обумовлюють актуальність виявлення пріоритетних чинників формування соціальної якості економічного розвитку. Розглянуто особливості соціальної сенсибілізації – магістральної тенденції розвитку світового бізнес-співтовариства, яка полягає у посиленні його сприйнятливості до гуманітарних цінностей. Досліджено природу та причини виникнення гуманітарної компоненти підприємницької діяльності, її взаємозв’язок із формуванням якісно нового типу споживання. Доведено, що на сучасному етапі розвитку людської цивілізації врахування етичних принципів у підприємницькій діяльності виступає важливим фактором економічного розвитку суспільства загалом та чинником конкурентоспроможності окремої фірми. Обґрунтована необхідність використання соціального регулятора в управлінні процесами соціального та економічного життя.

Ключові слова:

етика бізнесу, гуманізація економіки, соціальна сенсибілізація бізнесу, тенденції, корпоративна соціальна відповідальність, соціально орієнтовані інвестиції, соціальний регулятор

Використана література:

1. Апресян Р. Г. Ценностные контроверзы предпринимательства / Р. Г. Апресян // Общественные науки и современность. – 1993. – № 2. – С. 19–29.

2. Баюра Д. О. Соціальна відповідальність бізнесу як елемент сталого розвитку інтегрованих структур / Д. О. Баюра, Ю. В. Червіна // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – № 28, т.1. – С. 151–157.

3. Благов Ю. Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепций / Ю. Е. Благов. – СПб. : Высшая школа менеджмента, 2010. – 272 с.

4. Бурбело О. А. Репутація компаній: управління і захист : монографія / О. А. Бурбело, Д. В. Солоха, А. М. Зінченко. – Луганськ : Янтар, 2009. – 104 с.

5. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі. – К. : Стандарт, 2005.– 302 с.

6. Крылов А. Н. Социальная сенсибилизация бизнеса и новые тенденции в экономической практике: позиционирование корпоративной социальной ответственности в современном обществе / А. Н. Крылов // Корпоративная социальная ответственность: экономические модели – мораль – успех – устойчивое развитие / ред. и сост. А. Н. Крылов. – М. : Икар, 2013. – С. 420–437.

7. Міцура О. О. Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади / О. О. Міцура, М. О. Хижняк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 121–129.

8. Мухаметлатыпов Р. Ф. Исторический аспект развития социальной ответственности бизнеса / Р. Ф. Мухаметлатыпов, А. И. Гафарова // Молодой ученый. – 2013. – № 6. – С. 386–389.

9. Перекрестов Д. Г. Корпоративная социальная ответственность: вопросы теории и практики / Д. Г. Перекрестов, И. П. Поварич, В. А. Шабашев. – М. : Академия Естествознания, 2011. – 437 с.

10. Режим доступу : http://www.unglobalcompact.org.

11. Режим доступу : http://www.ussif.org.

12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.

13. Томашевская Н. Н. Гуманизация экономической парадигмы в обществе потребления услуг / Н. Н. Томашевская // Развитие и экономика. – 2011. – № 1. – С. 108.

14. Фролов Д. П. Институциональная системность социальной ответственности бизнеса (природа, институции, механизм) / Д. П. Фролов, А. А. Шулимова // Журнал институциональных исследований. – 2013. – Т.5, № 1. – С. 124–144.

15. Шишкин А. И. Эволюция роли гуманитарной составляющей в управлении экономическими процессами / А. И. Шишкин // Экономика и управление. – 2011. – № 11. – С. 30–33.

16. Chibuike Iwu-Egwuonwu R. Corporate Reputation & Firm Performance: Empirical Literature Evidence / R. Chibuike Iwu-Egwuonwu // International Journal of Business and Management. – 2011. – № 4. – Vol. 6. – Р. 197–206.

17. Honey G. Integrating Reputation Risk within an ERM framework [Електронний ресурс] / Chiron consultants. – January 2012. – Режим доступу : http://www.theirm.org/events/ documents/Gary_honey.pdf.

18. Ladipo P. Corporate Reputation as a Strategic Asset / P. Ladipo, A. Rahim // International Journal of Business and Social Science. – 2013. – № 2. – Vol. 4. – Р. 220–225.

19. Ljubojević Ć. Building Corporate Reputation through Corporate Governance / Ć.Ljubojević, G. Ljubojević [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1854-4231/3_221-233.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf