ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Перетятько Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено вимоги до предмета фінансового лізингу згідно з нормативно-правовими актами. Запропоновано алгоритм відображення операцій фінансового лізингу на рахунках бухгалтерського обліку залежно від того, яке майно передається у фінансовий лізинг: спеціально придбане, виготовлене на замовлення та було у складі основних засобів лізингодавця. Запропонований алгоритм дасть змогу повно та достовірно формувати у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформацію про фінансовий лізинг.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, лізингодавець, майно, фінансовий лізинг

Використана література:

1. Братчук Л. М. Шляхи удосконалення первинного обліку орендних відноси у сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Братчук // Економіка АПК. 2003. № 12. – С. 88-93.

2. Пантелійчук Л. Облік операцій лізингу / Лариса Пантелійчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. № 10. – С. 48-50.

3. Сук Л. Облік і контроль оренди / Л. Сук // Бухгалтерія у сільському господарстві. – 2003. – № 16. – С. 2-12.

4. Пархоменко В. Бухгалтерський облік основних засобів в оренді / Валерій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 9. – С. 3-7.

5. Пархоменко В. Бухгалтерський облік лізингу основних засобів / В. Пархоменко // Казна. – 2007. – № 7-8. – С. 57-59.

6. Литвиненко І. Ю. Об’єкти бухгалтерського обліку у сфері орендних відносин / І. Ю. Литвиненко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2009. – Вип. 3. – С. 152-164.

7. Герасимович А. М. Лізинові операції: сутність, механізм проведення, оподаткування, облік, аналіз [Електронний ресурс] / А. М. Герасимович, І. А. Герасимович, Н. А. Морозова-Герасимович. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/13_24.pdf.

8. Братчук Л. М. Питання обліку орендованих об’єктів у сільськогосподарських підприємствах / Л. М. Братчук // Економіка АПК. – 2009. – № 8. – С. 96-100.

9. Лобода Н. О. Формування інтегрованої системи первинного обліку лізингових операцій із сільськогосподарською технікою в АПК України та удосконалення якості носіїв інформації [Електронний ресурс] / Н. О. Лобода. Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/torg/2009_10/26.pdf.

10. Братчук Л. Методичні спекти обліку орендних операцій / Людмила Братчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. № 2. – С.12-18.

11. Лебедик Г. Систематизація орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку відповідно до стандартів / Галина Лебедик // Економічний аналіз. – 2010. Вип. 6. – С. 106-109.

12. Даньків Й. Я. До питання бухгалтерського обліку лізингових операцій в лізингових компаніях [Електронний ресурс] / Й. Я. Даньків, М. Я. Остап’юк. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En_oif/2011_8_2/37.pdf.

13. Головченко Н. В. Удосконалення методики бухгалтерського обліку орендних операцій / Н. В. Головченко // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 226-230.

14. Коваленко А. Д. Особливості інформаційного забезпечення та обліку лізингових операцій в сучасних умовах господарювання / А. Д. Коваленко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 311-320.

15. Гудзенко Н. М. Облік лізингових операцій / Н. М. Гудзенко, С. Ю. Дьяконова // Науковий вісник Ужгородського університету (Серія економіка). – 2011. Спецвипуск 33, ч. 2. С. 57-60.

16. Кутузов М. Р. Лізингова діяльність: особливості організації. Методики обліку та правового регулювання в Україні / М. Р. Кутузов, О. В. Градова // Вісник Волинського національного університету. – 2012. – № 5. – С. 115-118.

17. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.25.91&nobreak=1.

18. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.26.69&nobreak=1.

19. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1011.47.61&nobreak=1.

20. Про фінансовий лізинг [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=478587.

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 14 “Оренда” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.417.8&nobreak=1.

22. Підсумки діяльності лізингодавців за 2012 [Електронний ресурс] / Українське об’єднання лізингодавців. – Режим доступу : http://www.uul.com.ua/files/Q4_2012_ukr.pdf.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=240262.

Переглянути статтю    Завантажити pdf