ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Акименко О.Ю., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Висвітлено проблеми організації обліку на підприємствах України. Запропоновано систему узагальнених та доповнених принципів організації обліку в умовах впровадження сучасних методів управління. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення організації обліку на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, організація обліку, обліковий процес, принципи організації обліку, облікова політика, обліковий апарат

Використана література:

 1. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова; [С. С. Герасименко, А. О. Єпіфанов, М. Д. Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 162 с.
 2. Дерій В. А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві : [курс лекцій] / В. А. Дерій. – Тернопіль : Джура, 2003. – 92 с.
 3. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: [навч. посіб.] / С. В. Івахненков. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.
 4. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : навч. посіб. (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит») / М. Ю. Карпушенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241с.
 5. Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 12-18.
 6. Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку / О. П. Кундря-Висоцька. – К. : Алерта, 2007. – 223 с.
 7. Ловінська Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні : [монографія] / Л. Г. Ловінська, І. Б. Стефанюк. – К., 2006. – 237 с.
 8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx.
 9. Організація бухгалтерського обліку : [нав. посіб.] / Ф. Ф. Бутинець, О. В. Олійник, М. М. Шигун, С. М. Шулепова. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 576 с.
 10. Організація бухгалтерського обліку : навч. посіб. / за ред. В. С. Леня. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.
 11. Пилипенко А. А. Організація обліку і контролю : підручник / А. А. Пилипенко, В. І. Отенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 424 с.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [Електронний ресурс] : затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. № 137. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx.
 13. Пушкар М. С. Теорія і практика форм облікової політики : [монографія] / М. С. Пушкар, М. Т. Щирба. – Тернопіль, 2010. – 260 с.
 14. Сльзко Т. М. Організація обліку / Т. М. Сльозко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 224 с.
 15. Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : [підручник] / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2004. – 411 с.
 16. Шигун М. М. Фактори впливу на процеси організації бухгалтерського обліку / М. М. Шигун // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 2(52). – С. 216-218.

Переглянути статтю    Завантажити pdf