ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Криштопа І.І., ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В умовах посилення інтеграційних процесів в Україні особливого значення для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств набуває впровадження системи стратегічного управління собівартістю, важливою складовою частиною якої є стратегічний облік витрат. Зазначене обумовлює актуальність дослідження інструментів останнього, серед яких особливе місце належить АВ-костингу. Враховуючи зазначене вище, у статті представлено результати проведеного автором дослідження теоретичних засад АВ-костингу як інструменту стратегічного обліку. Зокрема, уточнено термін, яким позначається система обліку витрат та калькулювання собівартості за видами діяльності, досліджено складові частини останньої, а також доповнено етапи її впровадження у роботу промислового підприємства. Крім того, у статті виділено переваги та недоліки використання інструменту стратегічного обліку, що досліджується, на вітчизняних промислових підприємствах.

Ключові слова:

стратегічний облік, АВ-костинг, калькулювання, інструмент, об’єкт калькулювання, калькуляційна система

Використана література:

1. Васильєва Т. А. Використання АВС-методу в системі управління витратами промисло­вого підприємства [Електронний ресурс] / Т. А. Васильєва, О. В. Рябенков. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_1/181.pdf.

2. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учёт : учеб. [для студ. вузов, обуч. по экон. cпец.] / М. А. Вахрушина. – М. : Омега, 2004. – 576 с.

3. Ермакова Н. А. Контрольно-информационные системы управленческого учета / Н. А. Ермакова. – М. : Экономистъ, 2005. – 296 с.

4. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет : [учеб. для вузов] / В. Б. Ивашкевич. – М. : Экономистъ, 2003. – 618 с.

5. Ивлев В. А. Методология функционально-стоимостного анализа ABC (ФСА) [Электронный ресурс] / В. А. Ивлев, Т. В. Попова. – Режим доступа : http:// www.citforum.btsau.­net.ua.

6. Каверина О. Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О. Д. Каверина. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

7. Каплан Р. Функционально-стоимостной анализ. Практическое применение / Р. Каплан, Р. Купер. – М. : Вильямс, 2008. – 352 с.

8. Маняева В. А. Методология управленческого учета расходов организации в системе стратегического контроллинга : монография / В. А. Маняева. – М. : Экономическая газета, 2011. – 284 с.

9. Моделирование бизнеса. Методология ARIS / [М. Каменнова, А. Громов, М. Ферапонтов, А. Шматалюк]. – М. : Весть-Мета Технология, 2001. – 327 с.

10. Gunasekaran, A. (1999). A framework for the design and audit of an activity-based costing system. Managerial Auditing Journal, Volume 14, Issue 3, pp. 118-126.

11. Noreen, E. (1991). Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs. Journal of Management Accounting Research, Volume 3, Issue fall 1991, pp. 159-168.

12. Roslender R. Accounting for strategic positioning responding to the crisis in management accounting / R. Roslender // British Journal of Management. – 1995. – № 6 (1). – Р. 45-57.

13. Shank J. Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage / J. Shank, V. Govindarajan. – New York : The Free Press, 1993.

14. Taylor, L. J. (2002). Activity-based costing: why your company can't succeed without it. AFP Exchange, Volume 22, Issue 3, pp. 50-53.

15. The Role of ABC In Key Account Management, Armstrong Laing Group. April 2002. [Electronic resource]. – Access mode : http:// www. armstronglaing. com/ content/ abmresources/ abmresource. аsp.

16. Turney P. B. B. Accounting for continuos improvement Sloan / P. B. B. Turney, B. Anderson // Management Review. – 1989. – Winter. – Р. 37-47.

17. Turney P.B.B. Activity-Based Costing: A Tool for Manufacturing Excellence / P.B.B. Turney // Target. – 1989. – Summer. – Р. 13-196.

18. Ward Keith. Strategic management accounting / Keith Ward. – Butterworth-Heinemann, CIMA, 1999. – 307 p.

19. Young D. Managing the Stages of Hospital Cost Accounting / D. Young // Healthcare Financial Management. – 1993. – April. – Р. 58.

Переглянути статтю    Завантажити pdf