ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Папіж Ю.С., ДВНЗ “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто основні аспекти сучасного розвитку вугільної промисловості України. Проаналізовано державні Програми приватизації вугільних шахт. Запропоновано використання системного підходу при здійсненні процесу управління розвитком вугільних шахт у сучасних ринкових умовах.

Ключові слова:

вугільна шахта, приватизація, управління, розвиток, системний підхід

Використана література:

1. Амоша А. И. Системный анализ шахты как объекта инвестирования / А. И. Амоша, М. А. Ильяшов, В. И. Салли. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2002. – 68 с.

2. Амоша О. І. Перспективи розвитку та реформування вітчизняної промисловості на фоні світових тенденцій : [наукова доповідь] / О. І. Амоша, А. І. Кабанов, Л. Л. Стариченко. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2005. – 32 с.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; [сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 358 с.

4. Драчук Ю. З. Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку галузі / Ю. З. Драчук, Л. М. Рассуждай, Н. І. Новікова // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : міжнар. наук.-практ. конф., 2008 р. : тези доп. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту “Львів. політехніка”, 2008. – С. 296-298.

5. Енергетична стратегія України на період до 2030 року та подальшу перспективу [Електрон­ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=32299946.

6. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава [Електронний ресурс] // Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf.

7. Основні показники вугільної промисловості України / ДП «Галузевий інформаційно-розрахунковий центр. – Макіївка, 2008. – 146 с.

8. Основні показники вугільної промисловості України / ДП «Галузевий інформаційно-розрахунковий центр. – Макіївка, 2010. – 153 с.

9. Петенко І. В. Організаційно-економічний механізм формування і реалізації ресурсозберігаючих технологій у вугільній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 “Економіка промисловості” / І. В. Петенко. – Донецьк, 2002. – 32 с.

10. Розподіл шахт по групах за ступенем інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / Міністерство вугільної промисловості. – Режим доступу : http://mvp.gov.ua/mvp/control/uk/ publish/article?art_id=87605&cat_id=61332.

Переглянути статтю    Завантажити pdf