ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пліско І.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено проблеми казначейської форми обслуговування спеціального фонду бюджетних установ та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова:

бюджетна установа, спеціальний фонд бюджетних установ, загальний фонд бюджетних установ, казначейське виконання бюджету, банківське виконання бюджету, доходи та видатки

Використана література:

 1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс] : прийнятий Верховною Радою України від 8.07.2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 2. Гуцайлюк Л. Облік фінансування бюджетних установ / Л. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3 (28). – С. 191–196.

 3. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. Є. Клець. – К. : ЦУЛ, 2007. – 640 с.

 4. Кошулинський Р. Фінансово-господарська самостійність місцевих громад – запорука сильної держави [Електронний ресурс] / Р. Кошулинський. – Режим доступу : http://www.svoboda.org.ua/dopysy/dopysy/040829/.

 5. Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн : навч. посібник / Л. О. Миргородська. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 320 с.

 6. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України [Електронний ресурс] : Проект Закону України від 12.02.2013 р. № 2283. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45750.

 7. Про Державне казначейство України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 квітня 1995 р. № 335/95. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 8. Про Державне казначейство України [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. №590. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 9. Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 10. Про порядок виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 18 червня 1993 р. № 219/93. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 11. Фінансове забезпечення бюджетних установ та шляхи його удосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/finansove-zabezpechennya-byudzhetnyh-ustanov-ta-shlyahy-joho-udoskonalennya/.

 12. Форкун І. В. Основи казначейської справи : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 477 с.

 13. Чечуліна О. О. Державне казначейство: правовий статус і напрямки діяльності / О. О. Чечуліна // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 12. – С. 18.

 14. Юрій С. І. Казначейська система : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич ; за заг. ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 818 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf