ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пащенко О.В., Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, м. Херсон, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено концептуальні підходи різних науковців у формуванні фінансової стратегії галузі суднобудування. Висвітлений матеріалістичний та ідеалістичний концептуальні підходи щодо розуміння процесу формування фінансової стратегії суднобудування. Сформовано вплив різних стилів мислення на процес формування фінансової стратегії галузі суднобудування. Проаналізовано основні проблеми та переваги провідних ідей у формуванні фінансової стратегії суднобудування. Визначено важливість галузі суднобудування та її вплив на конкурентоспроможність країни. Розглянуто потребу в розробленні, прийнятті та реалізації певного управлінського рішення в забезпеченні досягнення бажаного механізму фінансової стратегії суднобудування.

Ключові слова:

суднобудування, фінансова стратегія, конкурентоспроможність, ефективність, фінансове рішення, економічні процеси

Використана література:

 1. Базилевич В. Д. Метафізика економіки : наукові повідомлення / В. Д. Базилевич // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2006. – Вип. 81. – С. 64–65.

 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – К. : Ника-Центр, 2005. – 653 с.

 3. Боднар О. С. Концепція управління аналітико-експертною діяльністю у сфері освіти регіону / О. С. Боднар // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2013. – № 1. – С. 60–66.

 4. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : [навч. посіб.] / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 440 с.

 5. Экономическая теория : учебник / под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 714 с.

 6. Кучерук Т. Г. Регіональна фінансова інтеграція в умовах глобалізації / Т. Г. Кучерук, О. Г. Родіна // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2009. – Вип. 36-1. – С. 274–278.

 7. Марцин В. С. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, О. А. Даниленко. – Львів : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

 8. Підкуйко О. О. Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів: теоретичні та практичні аспекти [Електронний ресурс] / О. О. Підкуйко // Державне будівництво. – 2011. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/.

 9. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения : учебник / Р. А. Фатхутдинов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 314 с.

 10. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : [підручник] / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2005. – 608 с.

 11. Шарапов О. Д. Економічна кібернетика : [навч. посіб.] / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – К. : КНЕУ, 2004. – 231 с.

 12. Юридична бібліотека он-лайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lvivpravo.at.ua/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf