ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Журман С.М., В.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз сучасних підходів до трактування сутності категорії “фінансовий посередник”. З урахуванням такого дослідження автором запропоноване власне тлумачення зазначеної дефініції. Також визначено базові функції фінансових посередників, до яких віднесено такі: трансформаційна, забезпечувальна, обслуговуюча, інформаційна, мінімізація фінансових ризиків.

Ключові слова:

фінансовий посередник, фінансове посередництво, функція, заощадження, інвестиційні ресурси, фінансові ресурси

Використана література:

  1. Гладчук О. М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 “Гроші, фінанси і кредит” / О. М. Гладчук. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 22 с.

  2. Гладчук О. М. Небанківські фінансові інститути на фінансовому ринку України : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Ольга Михайлівна Гладчук. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2010. – 216 с.

  3. Господарський кодекс України. – К. : ВЕЛЕС, 2004. – 164 с.

  4. Гроші та кредит / [Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін.] ; за заг. ред. М. І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 602 с.

  5. Дубина М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні / М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – № 39. – С. 209–219.

  6. Еш С. М. Фінансовий ринок / С. М. Еш. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с.

  7. Зимовець В. В. Фінансове посередництво : навч. посіб. / В. В. Зимовець, С. П. Зубик. – К. : КНЕУ, 2004. – 288 с.

  8. Корнєєв В. В. Модифікація форм фінансового посередництва в Україні / В. В. Корнєєв // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 77–85.

  9. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посіб. / В. М. Опарін. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с.

  10. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія та практика : навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – К. : ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf