ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Кислинський С.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено різні підходи до розкриття понять «інтелектуального потенціалу» та «інтелектуального потенціалу регіону» у науковій літературі та поповнено науково-термінологічний апарат авторським баченням сутності дефініції «інтелектуальний потенціал регіону».

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал регіону, потенціал, регіональний економічний простір

Використана література:

 1. Бутко М. П. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору : монографія / М. П. Бутко, О. В. Попело. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 372 с.

 2. Вовканич С. Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення [Електронний ресурс] / С. Вовканич. – Режим доступу : http://www.vesna.org.ua/txt/sxid/phil/index.html.

 3. Гадзало А. Я. Значення інтелектуального потенціалу в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / А. Я. Гадзало // Економіка АПК. – 2006. – № 8. – С. 138–142.

 4. Городянська Л. В. Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку / Л. В. Городянська // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 112–119.

 5. Гунько В. І. Інтелектуальний потенціал регіону: сутність, структура, проблеми формування та використання / В. І. Гунько // Вісник Черкаського національного університету. Серія “Економічні науки”. – 2009. – Вип. 153. – С. 95–100.

 6. Довгань О. О. Сутність та особливості визначення поняття «інтелектуальний капітал» / О. О. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2009. –№ 6, т. 2. – С. 153–157.

 7. Дюндін В. Д. Регіональні особливості формування та використання інтелектуального потенціалу суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.05 / Валерій Дмитрович Дюндін. – К. : б. в., 2010. – 19 с.

 8. Економіка : навчальний посібник / за ред. М. П. Бутка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 612 с.

 9. Киршин И. А. Роль федеральных университетов в развитии и реализации интеллекту­ального потенциала страны и региона [Электронный ресурс] / И. А. Киршин, Е. В. Вашурина, М. Н. Овчинников. – Режим доступа : http://ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i3/pdf/12r.pdf.

 10. Матусевич К. М. Інтелектуальний потенціал як інституціональний чинник формування економіки постіндустріального типу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / Костянтин Миколайович Матусевич. – К. : б. в., 2010. – 20 с.

 11. Мойсеєнко І. П. Регресійний аналіз інтелектуального потенціалу / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. –2008. – № 10. – С. 142–148.

 12. Моліна О. В. Інтелектуальний потенціал регіону як джерело та міра його інноваційності / О. В. Моліна // Проблеми науки. – 2012. – № 5. – С. 9–15.

 13. Мурашко В. В. Організаційно-економічне регулювання використання та розвитку інтелектуального капіталу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці,соціальна економіка і політика» / В. В. Мурашко. – Донецьк, 2006. – 22 с.

 14. Петренко В. П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних систем: аспекти інноваційного управління : монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ, 2009. – 196 с.

 15. Петренко В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах : монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 352 с.

 16. Прошак В. Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук / В. Прошак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2002. – 21 с.

 17. Руткевич М. Н. О понятии интеллектуального капитала и способах его измерения [Электронный ресурс] / М. Н. Руткевич. – Режим доступа : http://www.auditorium.ru/books/692/3.htm.

 18. Стефанишин О. В. Людський потенціал ринкової економіки України / О. В. Стефанишин // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.1. – С. 276–284.

 19. Тяжкороб І. Інтелектуальний потенціал як необхідна умова та результат реалізації стратегічного партнерства в регіоні / І. Тяжкороб, Л. Мікуленко // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 2 (35). – С. 35–40.

 20. Чичкало-Кондрацька І. Б. Наукові підходи до розуміння економічної сутності категорії «інтелектуальний потенціал регіону» [Електронний ресурс] / І. Б. Чичкало-Кондрацька, Н. Б. Теницька. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1309.

Переглянути статтю    Завантажити pdf