ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Попело О.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено досвід високорозвинених країн з підтримки і розвитку малого підприємництва, який заслуговує на запровадження в Україні з метою активізації впливу підприємницького середовища на розвиток національної економіки.

Ключові слова:

мале підприємництво, національна економіка, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, модернізація

Використана література:

 1. Алексахин В. И. Малый бизнес: экономические особенности модели рыночного равновесия, анализ деловой активности / В. И. Алексахин. – М., 2000. – 159 с.

 2. Алексєєв А. Кредити для малого бізнесу: усе-таки реальність? [Електронний ресурс] / А. Алексєєв // Дзеркало тижня. – 2011. – № 3. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/krediti_dlya_malogo_biznesu_use-taki_realnist.html.

 3. Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах / Л. М. Васильєва // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 55–58.

 4. Малый бизнес в Японии / Е. Абрамов, А. Певзнер, А. Родионов, Ю. Хачатуров // Экономика и жизнь. – 2000. – № 34. – С. 34–38.

 5. Малый бизнес: США [Электронный ресурс] // Малый бизнес: кредитование малого бизнеса. – Режим доступа : http://www.kreditbusiness.ru/usa.html.

 6. Малый бизнес – фундамент экономики США [Электронный ресурс] // Деловая пресса. – 2007. – № 7 (359). – Режим доступа : http://www.businesspress.ru/newspaper/.

 7. Митропан С. О. Світовий досвід державного регулювання підприємництва / С. О. Митропан // Вісник КНУТД. – 2011. – № 4. – С. 163‑168.

 8. Муминов Р. Малый инновационный бизнес: факторы устойчивого развития [Электронный ресурс] / Р. Муминов, И. Абдираимов, С. Маленова. – Режим доступа : http://www.vasilievaa.narod.ru/ptpu /17_4_00.htm.

 9. Орлова В. О. Особливості розвитку малого бізнесу в країнах ЄС / В. О. Орлова // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 4. – С. 163–169.

 10. Офіційний веб-портал Республіки Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.poland.gov.pl.

 11. Пиріг Д. З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 3(105). – С. 163–170.

 12. Польша твой экономический партнер [Электронный ресурс]. – Варшава, 2008. – 205 с. – Режим доступа : http://polska.polpred.com/upload/pdf/ polsha_tvoi_ ekon_partner.pdf.

 13. Попело О. В. Венчурне фінансування як механізм задіяння інноваційного потенціалу підприємницького середовища регіону / М. П. Бутко, О. В. Попело // Економіст. – 2014. – № 3. – С. 20–22.

 14. Попело О. В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону / О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2014. – № 2. – С. 95–105.

 15. Попело О. В. Європейський досвід підтримки підприємництва на постсоціалістичному просторі / М. П. Бутко, О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : наук. зб. – Чернігів : ЧДТУ, 2011. – № 2(50). – С. 99–106.

 16. Рибчак В. І. Світовий досвід державного регулювання підприємств малого бізнесу / В. І. Рибчак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 441–446.

 17. Система малого и среднего бизнеса в ЕС [Электронный ресурс] // Малый бизнес в России и за рубежом. – Режим доступа : http://www.smallbiznes.net/Busines.php.

 18. Франковская Г. Н. Малый бизнес / Г. Н. Франковская. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2007. – 182 с.

 19. Шмигельська З. К. Зарубіжний досвід управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств та можливості його адаптації в ринковій економіці України / З. К. Шмигельська // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 2 (3). – С. 119–128.

 20. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005–2006. (Report on small and medium-sized businesses in Poland in the years 2005-2006). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2007.

Переглянути статтю    Завантажити pdf