ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Митяй О.В., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено особливості формування й оцінки конкурентоспроможності в аграрній сфері, окреслено заходи державної підтримки, охарактеризовано основні поняття конкурентоспроможності агропромислового виробництва, такі як спеціалізація, інтенсифікація й ефективність, наведено основні економічні бар'єри для створення нового виробництва і досягнення переваг над конкурентами в агропродовольчій сфері.

Ключові слова:

конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, виробництво, державна підтримка, оцінка, формування

Використана література:

 1. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учебник для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; пер. с англ. ; под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 2. Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

 3. Кваша С. М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С. М. Кваша, Н. Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 99–104.

 4. Grega, L. Konkurenceschopnost zemedelstvia: factory jejino vyvoje / L. Grega // Zemedelska economika. Institute of Agricultural and Food Information, Prague. – 1999. – № 9. – Р. 391–394.

 5. Гануш Г. И. Научные приоритеты формирования конкурентных преимуществ АПК / Г. И. Гануш // Агроэкономика. – 2005. – № 8. – С. 5–7.

 6. Гришова І. Ю. Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку / І. Ю. Гришова, А. Ю. Присяжнюк // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 142–146.

 7. Кулешова Г. М. Конкуренція і конкурентоспроможність в агропромисловому виробництві / Г. М. Кулешова // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 126–132.

 8. Гуторова І. В. Використання рейтингових оцінок для аналізу конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств / І. В. Гуторова // Вісник СНАУ. Серія «Економіка та менеджмент». – 2010. – № 6/1(41). – С. 80–85.

 9. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник / [С. М. Клименко та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.

 10. Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика / Н. П. Тарнавська. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. –570 с.

 11. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навчальний посібник / [С. М. Клименко, О. С. Дуброва, Д. О. Барабась та ін.]. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.

 12. Малютін О. К. Інвестиції як головний фактор конкурентних переваг вітчизняних під­приємств / О. К. Малютін, О. Ю. Слабошпицька // Вісник СНАУ. – 2009. − № 4 (35). – С. 134–138. − (Серія “Економіка та менеджмент”).

 13. Багрова І. В. Складові та фактори конкурентоспроможності / І. В. Багрова, О. Г. Нефедова // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1. – С. 11–16.

 14. Крюкова І. О. Інноваційна модель розвитку підприємств молокопереробної галузі / І. О. Крюкова, І. Ю. Гришова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1(16). – С. 20–24.

 15. Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродо­вольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

 16. Кужель В. В. Методичний інструментарій системи соціальної відповідальності бізнесу агропродовольчої сфери / В. В. Кужель // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 6. – Т. 2. – С. 226–229.

Переглянути статтю    Завантажити pdf