ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Олифіренко Ю.І., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано структуру та функції органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі захисту прав дитини, а також організацію системи захисту прав дитини на рівні територіальної громади, охарактеризовано правовий статус органів опіки та піклування, визначено основні проблеми в їх діяльності, що не дозволяють їм ефективно здійснювати повноваження з охорони дитинства. Запропоновано шляхи вдосконалення системи захисту прав дитини на державному та місцевому рівні.

Ключові слова:

громада, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, захист дітей, соціальне сирітство, соціальні сироти, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, бездоглядні, безпритульні діти

Використана література:

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 363 с.

2. Бутко М. П. Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки [Електронний ресурс] / М. П. Бутко, Ю. П. Харченко. – Режим доступу : http://vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&j=9&id=45.

3. Вакуленко О. В. Залучення місцевих громад до вирішення проблем дітей, сімей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах: методичні рекомендації / О. В. Вакуленко, Н. М. Комарова, Н. Ф. Романова. – К. : Держсоцслужба, 2010. – 108 с.

4. Державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2011 року) / С. Ю. Аксьонова, М. Ю. Варбан, О. А.Васильєв та ін. – К., 2012. – 188 с.

5. Загальне положення про центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 573. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-п.

6. Звіт про здійснення Уповноваженим Президента України з прав дитини моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї, дітей з особливими потребами, ефективність використання такими закладами бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення їх діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/zvit2612.pdf.

7. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. – К. : Україна, 1996. – 119 с.

8. Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] : схвалена резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 1995 р. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

9. Олифіренко Ю. І. Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах / Ю. І. Олифіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки” : наук. зб. – 2013. – № 4 (70). – С. 496–501.

10. Парамонов Є. О. Актуальні питання захисту прав дитини в Україні [Електронний ресурс] / Є. О. Парамонов. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/govermgmt/2012/194-182-7.pdf.

11. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-п.

12. Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 811/2011. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/811/2011.

13. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування [Електронний ресурс] : Закон України від 13 січня 2005 року  2342-IV. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2342-15.

14. Про Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс] : Закон України від 27 лютого 2014 р. № 794-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

15. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

16. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-page.

17. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи у справах дітей [Електронний ресурс] : Закон України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/.

18. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-п.

19. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України від 26 квітня 2001 № 2402-III. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/page.

20. Про Положення про Міністерство праці та соціальної політики України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 06.04.2011 № 389/2011. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

21. Про попередження насильства в сім’ї [Електронний ресурс] : Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-III. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2789.

22. Про соціальні послуги [Електронний ресурс] : Закон України від 19 червня 2003 року № 966-IV.  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15.

23. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини [Електронний ресурс] : Закон України від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/776/97-вр.

24. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

25. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2947-14/page.

26. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К. : ТОВ «Основа-Принт», 2009. – 248 с.

27. Цибуліна І. В. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення органів державної влади з надання послуг щодо захисту прав дитини [Електронний ресурс] / І. В. Цибуліна. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/SOCIALNA/02-CIBULINA.pdf.

28. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2013. – 398 c. 

Переглянути статтю    Завантажити pdf