ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Колівешко О.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено зміст понять “екологічний облік”, “бухгалтерський екологічний облік”, “екологічний облік на підприємстві”. Доведено, що поняття “екологічний облік” є найбільш загальним, категоріальним поняттям наук про екологію та уточнено його визначення, а саме: екологічний облік — процес розпізнавання, оцінювання і передачі екологічної інформації, що дає можливість користувачам такої інформації компетентно приймати рішення і формувати судження. Дослідження понять “бухгалтерський екологічний облік”, “екологічний облік на підприємстві” дозволило зробити висновок, що для господарюючих суб’єктів більш доцільно замість цих понять застосовувати поняття “бухгалтерський облік екологічної діяльності” як підсистему бухгалтерського обліку, яка формує та передає користувачам інформацію про господарські операції, пов’язані з використанням природного середовища та впливом господарської діяльності на його на стан.

Ключові слова:

поняття, екологічний облік, бухгалтерський екологічний облік, екологічний облік на підприємстві, бухгалтерський облік екологічної діяльності

Використана література:

1. Жук В. М. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві / В. М. Жук // Агроекологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18–23.

2. Кожухова О. С. Экологический учет и экологический контроллинг: взаимосвязь и интеграция [Электронный ресурс] / О. С. Кожухова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – Режим доступа : http://www.uecs.ru/ekonomika-prirodopolzovaniyz/item/1165-2012-03-26-11-23-42.

3. Муруева Э. К. Экологические аспекты бухгалтерского учета : автореф. дис. … канд. экон. наук / Э. К. Муруева. – СПб., 2007. – 25 с.

4. Санникова И. Н. На пути к бухгалтерскому экологическому учету и отчетности [Электронный ресурс] / И. Н. Санникова, Н. А. Шавкунова // Международный бухгалтерский учет. – 2009. – № 3. – Режим доступа : http://www.lawmix.ru/bux/32193.

5. Документы Парламентской Ассамблеи Совета Европы / Об экологическом учете как инструменте устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5Brussian_documents%5D/%5B2004%5D/%5BParis_2004%5D/Rec.1653-Rus.asp.

6. Ильичева Е. В. Экологический учет в условиях реализации политики экологической сбалансированности : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Е. В. Ильичева. – Орел : ГОУ ВПО “Орловский государственный технический университет”, 2010. – 48 с.

7. Тараничева О. В. Экологические затраты промышленных предприятий [Электронный ресурс] / О. В. Тараничева // Инновационное развитие экономики России: новый этап. – Режим доступа : nauch/sc_article/2012/04/Taranicheva.shtml.

8. Супрунова Е. А. Развитие экологического учета в условиях экологизации производства [Электронный ресурс] / Е. А. Супрунова, И. А. Рудских, О. В. Балашова. – Режим доступа : imek-kmm.ru/.../aa209252449c93744325e79f0c446971.doc.html.

9. Лень В. С. Класифікація видів обліку / В. С. Лень, В. В. Гливенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 186, т. 2. – С. 521–528.

10. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Вид. 4-те. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 744 с.

11. Англо-русский экономический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : economy_en_ru.academic.ru22562/environmental…

12. Лізогуб Р. П. Удосконалення інформаційної складової планування та управління екологічними витратами [Електронний ресурс] / Р. П. Лізогуб // IV Международная научно-практическая конференция “Качество экономического развития: глобальные и локальные аспекты” (24–25 мая 2012 г.). – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_05_25/2_lizogub.php.

13. Сахно ЛА. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві / ЛАСахно // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 89–92.

14. Кирсанова Т. А. Экологический контроллинг – инструмент екоменеджмента / Т. А. Кирсанова, Е. В. Кирсанова, В. А. Лукьянихин ; под ред. В. А. Лукьянихина. – Сумы : Козацький вал, 2004. – 222 с.

15. Рубанова Н. Н. Экологический учет на предприятиях промышленности строительных материалов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Н. Н. Рубанова. Ставрополь, 2005. – 17 с.

16. Чепракова Т. Н. Бухгалтерский экологический учет в системе управления организациями АПК (на примере отраслей растениеводства Ставропольского края) [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Т. Н. Чепракова. – Ставрополь, 2006. – Режим доступа : http://economy-lib.com/buhgalterskiy-ekologicheskiy-uchet-v-sisteme-upravleniya-organizatsiyami-apk#ixzz2KvIUyHEo.

17. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

18. Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку / О.Вороновська // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). — С. 195–200.

19. Директива Совета Европейских Сообществ 90/313/ЕЭС от 7 июня 1990 г. о свободе доступа к информации об окружающей среде [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1375062.

20. Велиева Д. С. Экологическая информация: проблемы дефиниции и дифференциации [Электронный ресурс] / Д. С. Велиева // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 18. – Режим доступа : http://www.recoveryfiles.ru/laws.php?ds=3131.

21. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності: теорія та методологія : автореф. дис. … д-ра екон. наук / І. В. Замула. – Житомир, 2010. – 36 с.

22. Международный стандарт ISO/FDIS 26000. Руководство по социальной ответственности. Guidance on social responsibility [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ksovok.com/doc/iso_fdis_26000_rus.pdf.

23. Пелиньо Л. М. Значення лісів та проблеми обліку лісових ресурсів в Україні / Л. М. Пелиньо, Л. І. Максимів // Наук. вісник НЛТУУ. – Львів : НЛТУУ, 2006. – Вип. 16.3. – С. 25–29.

Переглянути статтю    Завантажити pdf