ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Криштопа І.І., ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати дослідження поглядів економістів на проблему формування стратегічної звітності для цілей управління грошовими потоками та надано рекомендації щодо її вирішення на вітчизняних промислових підприємствах. Зокрема, виокремлено облікову та аналітичну інформацію стратегічного характеру щодо грошових потоків операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, яка необхідна керівництву для прийняття стратегічних управлінських рішень. Крім того, представлено розроблену форму «Стратегічний звіт про грошові потоки підприємства». Застосування зазначених пропозицій у роботі вітчизняних промислових підприємств дозволить забезпечити прийняття виважених та обґрунтованих стратегічних управлінських рішень у частині розробки напрямів подальшого їх розвитку.

Ключові слова:

стратегічний облік, стратегічна звітність, грошовий потік, промислове підприємство, облікова інформація, аналітична інформація, стратегічне управління

Використана література:

 1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий : учебник / под ред. В. Я. Позднякова. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 617 с.

 2. Анализ финансовой отчетности : учебник / под ред. М. А. Вахрушиной, Н. С. Пласковой. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 367 с.

 3. Басовский Л. Е. Современный стратегический анализ : учебник / Л. Е. Басовский. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с.

 4. Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Р. Костирко, Т. Ліснича. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/emp/2012_24_1/ 28KosLis.pdf.

 5. Хорин А. Н. Стратегический анализ / А. Н. Хорин, В. Э. Керимов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Экспо, 2009. – 480 с.

 6. Abeysekera I. A template for integrated reporting [Електронний ресурс] / I. Abeysekera. – Режим доступу : http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3928&context=commpapers.

 7. BCSD UK-Integrated corporate reporting workshop [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNews Details.aspx?ID=14679&NoSearchContextKey=true.

 8. Eccles R. Integrated reporting for a sustainable strategy [Електронний ресурс] / R. Eccles, М. Krzus. – Режим доступу : http://www.amazon.com/One-Report-Integrated-Reporting-Sustainable/dp/ 0470587512.

 9. Exposure Draft: Guidance on the Strategic Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Accounting-and-Reporting-Policy/Exposure-Draft-Guidance-on-the-Strategic-Report.aspx.

 10. FEE fosters debate on Integrated Reporting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fee.be/images/publications/general/Press_Release_120530_Debate_on_Integrated_Reporting.pdf.

 11. How integrated reporting can help companies see the bigger picture [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wri.org/blog/how-integrated-reporting-can-help-companies-see-bigger-picture.

 12. Integrated Reporting and a Sustainable Economy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifac.org/news-events/2012-03/integrated-reporting-and-sustainable-economy.

 13. Integrated Reporting means Integrated Thinking [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Integrated-Reporting-means-Integrated-Thinking-.aspx.

 14. Re: Towards Integrated Reporting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.icgn.org/component/k2/item/1201-towards-integrated-reporting.

 15. Regulatory and institutional foundations for high-quality corporate reporting [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciiisar29_3110M_IanBall.pdf.

 16. The Companies Act 2006 (Strategic Report and Directors’ Report) Regulations 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/206241/bis-13-889-companies-act-2006-draft-strategic-and-directors-report-regulations-2013.pdf.

 17. The International Integrated Reporting Council Framework [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf.

 18. Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century / Discussion Paper IIRC [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.theiirc.org/the-integrated-reporting-discussion-paper/.

Переглянути статтю    Завантажити pdf