ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Голуб К.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто концептуальні питання протидії впливу наслідків економічної кризи на банківський сектор економіки України з метою підвищення результативності його функціонування та створення необхідних умов для зміцнення фінансового потенціалу національної економіки країни загалом. Проаналізовано структуру та динаміку золотовалютних резервів України та виявлено основні макроекономічні причини їх зміни. З метою підвищення результативності функціонування банківської системи країни, усунення факторів негативного впливу запропонована система принципів її антикризового управління.

Ключові слова:

банківська система, антикризове управління, економічна криза, тіньова економіка, банківські послуги

Використана література:

1. Градов А. П. Стратегия и тактика управления фирмой : учебник для вузов / А. П. Градов, Б. И. Кузин. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 398 с. 

2. Джулай В. О. Антикризове управління в банківському секторі економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук / В. О. Джулай. – К., 2011. – 21 с.

3. Золотовалютні резерви України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/charts/zolotovalyutni-rezervi-ukrayini-u-1999-2013-rokah.

4. Коваленко В. В. Банківська криза та інструменти антикризового управління / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, О. В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2(92). – С. 144–150.

5. Коренєва О. Г. Формування системи антикризового управління в банківських установах [Електронний ресурс] / О. Г. Коренєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1150.

6. Кузьмич О. О. Сутність державного антикризового управління банківським сектором / О. О. Кузьмич // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 49–56.

7. Ларионов И. К. Антикризисное управление. Общие основы и особенности России : учебное пособие / И. К. Ларионов, Н. И. Брагин. – М. : Дашков и К, 2001. – 247 с.

8. Степаненко А. І. Макроекономічні фактори банківських криз / А. І. Степаненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2009. – Вип. 26. – С. 142–152.

9. Трунин П. В. Мониторинг финансовой стабильности в развивающихся экономиках (на примере России) / П. В. Трунин, М. В. Каменских. – М. : ИЭПП, 2007. – 106 с.

10. Чигринець О. А. Використання інструментів антикризового управління банківською системою України / О. А. Чигринець // Збірник наукових праць ДЕТУТ. – 2009. – Вип. 13.

11. Щербань І. О. Теоретичні основи механізму антикризового управління діяльністю посередницьких підприємств / І. О. Щербань // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 4. – С. 54–60.

12. Bierman, H. The capital budgeting Decision: Economic Analysis of Investment Project / H. Bierman, S. Smidt. – 9th edition. – London : Routledge, 2006. – 442 p.

Переглянути статтю    Завантажити pdf