ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дубина М.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Тунік М.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Білоус К.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Соболєва Т.О., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено теоретичні аспекти функціонування страхових посередників на фінансовому ринку, визначено сутність дефініції "страховий посередник", з’ясовані основні види страхових посередників та досліджено роль зазначених установ у забезпеченні зростання довіри клієнтів до діяльності страхових компаній з метою активізації розвитку страхового ринку України.

Ключові слова:

страхування, фінансовий посередник, страховий посередник, страхове посередництво, страховий брокер, страховий агент, довіра, страхова компанія, страхувальник

Використана література:

1. Бастричев В. С. Посередницький страховий ринок України: маркетингові аспекти / В. С. Бастричев, Є. М. Забурмеха // Логістика : [збірник наукових праць] / відп. ред. Є. В. Крикавський. – Львів : Видавництво Національного університету ,,Львівська політехніка”, 2008. – С. 32–38.

2. Бичіна Ю. С. Класифікація суб’єктів страхового ринку України за функціональною ознакою / Ю. С. Бичіна // Экономика Крыма. – 2012. – № 2 (39). – С. 176–180.

3. Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 376 с.

4. Дубина М. В. Удосконалення класифікації фінансових посередників в Україні / М. В. Дубина // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2009. – № 39. – С. 209–219.

5. Журавель Т. М. Аналіз сучасного стану страхового ринку України та перспективи його розвитку / Т. М. Журавель, С. Ю. Романенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2008. – № 2 (5). – С. 56–61.

6. Журавка О. С. Діяльність страхових брокерів на страховому ринку України / О. С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 28. – С. 237–244.

7. Задорожний С. В. Современные проблемы института страхового посредничества / С. В. Задорожний, А. С. Ищенко // Молодий вчений. – 2014. – № 1 (03). – С. 71–74.

8. Кнейслер О. В. Страхове посередництво на ринку перестрахування / О. В. Кнейслер // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (139). – С. 154–159.

9. Манько І. О. Страховий брокер та його основні функції / І. О. Манько // Університетські наукові записи. – 2007. – № 1 (21). – С. 343–347.

10. Махортов Ю. О. Роль страхових брокерів у розвитку страхового ринку України / Ю. О. Махортов, Н. О. Телічко // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 4 (18). – С. 122–129.

11. Офіційний сайт страхової компанії «БРОКБІЗНЕС» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.insurance.lviv.ua.

12. Офіційний сайт Федерації страхових посередників України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fspu.com.ua/.

13. Пашнєва В. А. Проблеми правового регулювання діяльності страхових брокерів в Україні / В. А. Пашнєва // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия ,,Юридические науки”. – 2012. – Т. 25 (64), № 1. – С. 63–67.

14. Пирогова В. Посередницька діяльність на ринку страхових послуг [Електронний ресурс] / В. Пирогова // Офіційний сайт видавничої організації ,,Юстініан”. – Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=909.

15. Пікус Р. Міжнародний досвід діяльності страхових посередників / Р. Пікус, О. Терещенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 107/108. – C. 20–23.

16. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

17. Страхування : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

18. Страхування: теорія та практика : навчально-методичний посібник / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Временко та ін. ; за заг. ред. Н. М. Внукової. – Х. : Бурун Книга, 2004. – 376 с.

19. Ткаченко А. М. Посередництво на ринку страхових послуг України / А. М. Ткаченко, К. А. Шматко // Посередництво на ринку страхових послуг України. – 2013. – Вип. 1, т. 2. – С. 130–132.

20. Ткаченко Н. В. Страхування : навчальний посібник / Н. В. Ткаченко. – К. : Ліра-К, 2007. – 376 с.

21. Удосконалення системи регулювання страхового посередництва в Україні [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в Україні. – Режим доступу : http://www.ier.com.ua/ua/publications/consultancy_work/?pid=1744.

22. Яременко Н. В. Еволюція інституту брокерів на світовому ринку страхових послуг / Н. В. Яременко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2. – С. 286–291.

23. Яременко Н. В. Страховий агент: сутність та основні функції / Н. В. Яременко // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 1 (63). – С. 378–379.

Переглянути статтю    Завантажити pdf