ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Пазюк В.Л., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено та проаналізовано механізм створення винного бренда, описано його значення та вплив на просування винної продукції. Встановлено фактори, що впливають на формування бренда винної продукції.

Ключові слова:

бренд, винна продукція, цінність, ідея, дослідження, споживач, конкуренція

Використана література:

1. Анатомия рекламного образа / под общ. ред. А. В. Овруцкого. – СПб. : Питер, 2004. – 224 с.

2. Великая стройка бренда: этапы большого пути [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adme.ru.

3. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер : пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : Альпина Паблишерс, 2010. – 211 с.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс : пер. с англ. / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2007. – 656 с.

6. Новітній маркетинг : навч. посіб. / Є. В. Савельєв, С. І. Чеботар, Д. А. Штефанич, М. Г. Шевчик, В. О. Мартинюк. – К. : Знання, 2008. – 420 с. – (Сер. "Вища освіта XXI ст.").

7. Примак Т. О. Маркетинг : навч. посіб. / Т. О. Примак. – К. : МАУП, 2004. – 228 с.

8. Роль рекламы в создании сильных брендов / под ред. Джона Филипа Джоунcа. – М. : Вильямс, 2005. – 496 с.

9. Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// uk.wikipedia.org/.

10. Шарков Ф. И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учебное пособие / Ф. И. Шарков. – М. : Дашков и К°, 2010. – 272 с.

11. Шарков Ф. И. Магия бренда: Брендинг как маркетинговая коммуникация : учебное пособие / Ф. И. Шарков. – М. : Альфа- Пресс, 2006. – 268 с.

12. Яненко М. Б. Торговые марки в товарной политике фирмы / М. Б. Яненко. – СПб. : Питер, 2005. – 240 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf