ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Манжура О.В., Полтавський кооперативний технікум, м. Полтава, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Систематизовано основні форми здійснення інвестиційної діяльності в аграрній кооперації у вигляді державної підтримки і самофінансування. Формами державної підтримки є: здешевлення кредитів за рахунок бюджетних коштів, фінансування частини вартості сільськогосподарської техніки, придбаної кооперативом, передача обладнання аграріям на умовах фінансового лізингу. Виявлено основні проблеми інвестиційної діяльності в аграрній кооперації: високі ставки і ризики кредитування, нерозвиненість аграрної іпотеки і позазаставних способів забезпечення; відсутність мережі кооперативних банків. Отримані результати спрямовані на формування інтегрованих сільськогосподарських кооперативів, які включають постачальників матеріально-технічних засобів, переробні підприємства і кредитні кооперативи.

Ключові слова:

аграрна кооперація, інвестиційне забезпечення, державна підтримка

Використана література:

1. Остапенко Т. М. Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / Т. М. Остапенко ; Луган. нац. аграр. ун-т. – Луганськ, 2008. – 19 с.

2. Голобородько Т. В. Позитивний досвід Китаю в управлінні інвестиційними процесами в аграрному секторі економіки / Т. В. Голобородько // Бізнес-інформ. – 2013. – № 4. – С. 77–81.

3. Пиріг Г. І. Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / Г. І. Пиріг. – Тернопіль, 2004. – 20 с.

4. Москалюк К. В. Державне регулювання інноваційної діяльності аграрної сфери України / К. В. Москалюк // Бізнес-інформ. – 2013. – № 4. – С. 44–47.

5. Євсєєва О. О. Інноваційний розвиток аграрного сектора України в умовах глобалізації / О. О. Євсєєва // Бізнес-інформ. – 2013. – № 3. – С. 151–157.

6. Федорак В. І. Інвестиційне забезпечення технічного оновлення сільського господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В. І. Федорак ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2008. – 20 с.

7. Бутко М. П. Інтегровані агроформування та їх вплив на технічне оновлення виробництва / М. П. Бутко, В. С. Родін // Агросвіт. – 2010. – № 19. – С. 8–12.

8. Про Державний бюджет України на 2014 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 16.01.2014 р. № 719-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

9. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

10. Кудінов А. С. Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / А. С. Кудінов ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2007. – 20 с.

11. Старицька О. П. Ресурсозбереження в системі економічного механізму підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / О. П. Старицька ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2006. – 20 с.

12. Гудзь О. Є. Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 / О.Є. Гудзь ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2007. – 36 с.

13. Білий М. М. Фінансове забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / М. М. Білий ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – 21 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf