ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ковалевська А.В., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Балог О.Г., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна

Андренко О.А., Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Доведено необхідність проведення оцінювання рівня та якості життя населення у кожному регіоні України, що обґрунтовує наявний економічний стан регіону, місце регіону серед інших. На основі результатів оцінювання обираються стратегічні пріоритети (які саме сфери життя потребують першочергового втручання), конкретизуються стратегічні цілі розвитку регіону, визначаються особисте ставлення мешканців до місця проживання і їхні очікування щодо змін, які мають відбутися.

Ключові слова:

регіон, стратегічне бачення, місія, стратегія, рівень та якість життя населення, рейтинг

Використана література:

1. Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации / Л. А. Беляева // Социологические исследования. – 2009. – № 1. – С. 33–42.

2. Дробышева В. В. Интегральная оценка качества жизни населения региона : монография / В. В. Дробышева, Б. И. Герасимов ; под науч. ред. д-ра екон. наук, проф. Б. И. Герасимова. – Тамбов : Из-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 108 с.

3. Кизим Н. А. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС / Н. А. Кизим, В. М. Горбатов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 164 с.

4. Матвіїшин Є. Г. Конкурентоспроможність як мета стратегічного управління розвитком регіону [Електронний ресурс] / Є. Г. Матвіїшин // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 3 (30). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tpdu/2010_3/doc/2/01.pdf.

5. Надтока Т. Б. Оцінка рівня та якості життя населення [Електронний ресурс] / Т. Б. Надтока, М. О. Менжунова. – Режим доступу : http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/ 123456789/12913/1/Nadtoka.pdf.

6. Олфер В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя населення в Україні / В. Олфер, В. Вітер // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 26–31.

7. Регіональний людський розвиток : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2011. – 44 с.

8. Регіональний людський розвиток : статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2013. – 61 с.

9. Рибак Г. І. Методологічні проблеми виміру рівня якості життя населення в регіоні / Г. І. Рибак // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. – 2011. – № 100. – С. 321–329.

10. Садова У. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 92–102.

11. Социальная политика / А. Н. Аверин, А. М. Бабич, И. Н. Веселкова [и др.] ; под ред. Н. А. Волгина, В. И. Кушлина. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 560 с.

12. Цап С. Д. Теоретико-методологічні аспекти оцінки якості життя населення на регіональному рівні / С. Д. Цап // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. / за ред. І. Г. Ткачук. – 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 308–314.

Переглянути статтю    Завантажити pdf