ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Шкарлет С.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Ільчук В.П., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Лисенко І.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розроблено схему формування синергетичного ефекту взаємодії підприємств-учасників кластера, а також визначено складові синергетичного ефекту кластерного утворення. Запропоновано методичні підходи до визначення економічної ефективності функціонування кластерів та кількісної оцінки синергетичного ефекту кластера.

Ключові слова:

кластер, економічна ефективність, синергетичний ефект, проблемний регіон, сталий розвиток регіону

Використана література:

1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

2. Ільчук В. П. Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. пр. – 2009. – № 38. – С. 37–44.

3. Ільчук В. П. Кластерна стратегія економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с.

4. Ільчук В. П. Формування кластерів як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону / В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : І Міжнар. наук.-практ. конф. (17–19 груд. 2008 р.) : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 5. – С. 27–29.

5. Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія / М. О. Кизим. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2011. – 304 с.

6. Лисенко І. В. Особливості виникнення синергетичного ефекту в кластерах / І. В. Лисенко // Економічні проблеми модернізації та інноваційний розвиток регіонів : Міжнар. наук.-практ. конф. (15–16 берез. 2013 р.) : зб. тез наук. робіт. – Одеса : ЦЕДР, 2013. – С. 80–83.

7. Лисенко І. В. Управління економічним потенціалом кластера / І. В. Лисенко // Актуальні питання економіки: проблеми, гіпотези, дослідження : Міжнар. наук.-практ. конф. (5–6 жовт. 2012 р.) : зб. матер. конф. – Сімферополь : НО «Economics», 2012. – С. 77–79.

8. Математические аспекты обоснования эффективности экономического кластера / П. Т. Бубенко, Г. К. Броншпак, Е. Л. Перчик и др. // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 21-23 квіт. 2011 р. – Х. : ХНАМГ, 2011. – С. 15–16.

9. Соколенко С. И. Производственные системы глобализации: сети. Альянсы. Партнерства. Кластеры: Укр. контекст / С. И. Соколенко. – К. : Логос, 2002. – 646 с.

10. Шкарлет С. М. Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, І. В. Лисенко // Економіст. – 2013. – № 6. – С. 4–6.

Переглянути статтю    Завантажити pdf