ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення методичних підходів оцінювання ефективності інституціональних змін з метою формування державних програм розвитку промислових корпорацій.

Ключові слова:

державне регулювання, інституціональний простір, інституціональне середовище, розвиток корпорацій

Використана література:

1. Институциональные проблемы эффективного государства / под ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ДонНТУ, 2011. – 372 с.

2. Полтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтерович. – М. : Экономика, 2007. – 447 с.

3. Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика : монографія / Я. Жаліло. – К. : НІСД, 2003. – 368 c.

4. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

5. Измалков С. Теория экономических механизмов [Электронный ресурс] / С. Измалков // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – Режим доступа : http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/1-08.pdf.

6. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. колегія : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 748 с.

7. Полтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтерович. – М. : Экономика, 2007. – 447 с.

8. Про схвалення Концепції проекту загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості України на період до 2017 р. : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 р. № 947-р // Урядовий кур’єр. – 2008. – № 143. – С. 6–8.

9. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.

10. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. Т. Дзюб. – К. : Основи, 2000.– 198 с.

11. Лимитовский М. А. Методы оценки коммерческих идей, предложений, проектов / М. А. Лимитовский. – М. : Дело ЛТД, 1995. – 127 с.

12. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е. М. Четыркин – М. : Дело, 1992. – 320 с.

13. Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій / Т. Бень // Економіка України. – 2007. – № 4. – С. 12–19.

14. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования (Вторая редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rosteplo.ru/Npbfiels/npbshablon.php.?id=329.

15. Салига К. С. Методи визначення абсолютної ефективності інвестицій в інноваційний проект [Електронний ресурс] / К. С. Салига. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fkd/2009_2/R3/2.pdf.

16. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

17. Скворцов І. Б. Недоліки дискретних методів визначення ефективності інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / І. Б. Скворцов, Х. Я. Яремик, Х. В. Горбова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_722/75.pdf.

18. Цыбульская Э. И. Методологические аспекты оценки стоимости отечественных предприятий / Э. И. Цыбульская // Вчені записки Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” : збірник наукових праць. – Х. : НУА, 2006. – Т. 12. – С. 364–371.

19. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 листопада 2012 року № 1279. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-z-rozroblennja-i-doc123275.html.

20. Дементьев В. В. Почему Украина не инновационная держава: институциональный анализ [Электронный ресурс] / В. В. Дементьев, В. П. Вишневский. – Режим доступа : http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/12875/1/ Dementiev.pdf.

Переглянути статтю    Завантажити pdf