ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Лень В.С., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Зоценко Д.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано нормативну базу України, яка регламентує вибір форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. Доведено, що на вибір форми обліку впливає значна кількість різних зовнішніх та внутрішніх факторів, насамперед юридична форма господарювання та обрана система оподаткування. Впливають на вибір форм бухгалтерського обліку також зміст форм фінансової, податкової та статистичної звітності. Зрештою вибір форми після аналізу потреб в отриманні інформації для управління та складання зовнішньої звітності залежить від керівника фермерського господарства.

Ключові слова:

фермерські господарства, форми бухгалтерського обліку, оподаткування, подвійний запис

Використана література:

1. Про фермерське господарство [Електронний ресурс] : Закон України вiд 19.06.2003 № 973-IV. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.283.2.

2. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика : навч. посіб. / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Вид. 4-те. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 744 с.

3. Канцедал Н. А. Варіативний підхід до вибору форми обліку фермерських господарств [Електронний ресурс] / Н. А. Канцедал. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vzhdtu/econ /2009_2/9.pdf.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.uago/z0893-99.

5. Данік Н. В. Особливості ведення обліку фермерських господарств [Електронний ресурс] / Н. В. Данік // Інноваційна економіка. – 2011. – № 1. – С. 101–104. : Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2011_1/101.pdf.

6. Довбуш А. Види фермерських господарств та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку / А. Довбуш // Економічний аналіз. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 280–282.

7. Фахретдинова Э. Н. Развитие методического обеспечения бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Э. Н. Фахретдинова. – Казань : Казанский государственный аграрный университет, 2011. – Режим доступа : http://economy-lib.com/razvitie-metodicheskogo-obespecheniya-buhgalterskogo-ucheta-v-krestyanskih-fermerskih-hozyaystvah# ixzz2KvDzZSmL.

8. Степаненко Е. И. Учет и отчетность в крестьянских (фермерских) хозяйствах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Е. И. Степаненко. – Орел : Орловский государственный технический университет, 2003. – Режим доступа : http://economy-lib.com/uchet-i-otchetnost-v-krestyanskih-fermerskih-hozyaystvah.

9. Нестерук О. А. Развитие бухгалтерского учета в крестьянских фермерских хозяйствах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. экон. наук / О. А. Нестерук. – Ростов-на-Дону, 2009. – Режим доступа : http://www. ceninauku.ru/page_12055.htm.

10. Шилова Н. А. Оптимизация бухгалтерского учета на малых предприятиях аграрного сектора экономики [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. экон. наук / Н. А. Шилова. – Ставрополь, 2006. – 18 с. – Режим доступа : http://economy-lib.com/optimizatsiya-buhgalterskogo-ucheta-na-malyh-predpriyatiyah-agrarnogo-sektora-ekonomiki.

11. Костецький Я. І. Облік та аналіз діяльності фермерських господарств [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Я. І. Костецький. – Тернопіль : Тернопільський державний економічний університет, 2006. – 19 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_1/09kyi.pdf.

12. Кривоконь О. С. Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / О. С. Кривоконь. – К. : Нац. аграр. ун-т, 2006. – 21 с.

13. Застрожніков А. Г. Місце і роль фермерських господарств в системі агробізнесу / А. Г. Застрожніков // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : Люкс, 2010. – № 2. – С. 106–116.

14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс] : Закон України вiд 16.07.1999 № 996–XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

15. Форма № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z1303-07.

16. Форма № 2-ферм “Основні показники діяльності фермерського господарства” [Електронний ресурс] : Наказ Держстату України від 14.06.2013 № 181. – Режим доступу : http://interbuh.com.uaua/documents/oneregulations/8015.

17. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах [Електронний ресурс] : Наказ Мінагрополітики від 02.07.2001 № 189. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0189555-01.

18. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [Електронний ресурс] : Наказ Мінфіну від 25.06.2003 № 422. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293593.

19. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [Електронний ресурс] : Наказ Мінфіну від 15.06.2011 № 720. – Режим доступу : http://interbuh.com.uaua/view/oneregulations/2046.

20. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : Наказ Мінфіну від 29.12.2000 № 356. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293587.

21. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : Наказ Мінагрополітики від 04.06.2009 № 390. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/FIN48748.html.

22. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

23. Гнатишин Л. Механізми відтворення власного капіталу фермерських господарств [Електронний ресурс] / Л. Гнатишин // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2013. – № 20. – С. 157–161. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vldau_2013_20_27.pdf.

24. Корнюшин В. И. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс] / В. И. Корнюшин. – М. : МИЭМП, 2010. – 112 с. – Режим доступу : http:// www.razym.ru/biz/buhuchet/133177-kornyushin-vi-buhgalterskie-informacionnye-sistemy.html.

25. Ватуля І. Д. Організація обліку у фермерських господарствах : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 312 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf