ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Тимофієва Г.С., Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено сутність поняття «аграрний ринок», зазначено основні підходи до його трактування. Обґрунтовано поняття «ринок аграрної продукції» та визначено основні його функції. Досліджено поняття світового ринку аграрної продукції та обґрунтовано значення його розвитку для світового господарства. Зазначено, що аграрний сектор України розвивається не ізольовано від світових процесів і з кожним роком все більше включається у процес глобалізації. Представлено основні види аграрної продукції, експорт яких визначає місце України на світовому ринку аграрної продукції, та розглянуто кроки держави щодо його посилення. Зазначена необхідність подальшої співпраці української влади з представниками аграрного співтовариства, іноземних країн та міжнародними організаціями задля посилення позицій України на світовому ринку аграрної продукції.

Ключові слова:

аграрний ринок, агропромисловий ринок, ринок аграрної продукції, світовий ринок аграрної продукції, державні органи влади

Використана література:

1. Аграрний сектор України: інвестиційна привабливість, незважаючи на недосконале регулювання [Електронний ресурс] / «Світ агротехнологій». – Режим доступу : http://svitagro.com/agrarniy-sektor-ukrayini-investiciyna-privablivist-nezvazhayuchi-na-nedoskonale-regulyuvannya.

2. Аграрний сектор України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroua.net/economics/documents/category-122/doc-200.

3. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник / В. Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

4. Гофман М. О. Економічна сутність аграрного ринку [Електронний ресурс] / М. О. Гофман. – Режим доступу : www.pdaa.edu.uafsites/default/files.

5. Економіка сільського господарства: навч. посіб. / за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори. – К. : Каравела, 2010. – 280 с.

6. Коваленко Ю. С. Аграрний ринок України: організація та управління / Ю. С. Коваленко. – К. : ІАЕ УААН, 1998. – 108 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М., 1990. – 736 с.

8. Кривончак О. В. Сутність аграрного ринку і його раціональна побудова / О. В. Кривончак // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 235–239.

9. Лозинська Т. М. Тенденції розвитку аграрного ринку в контексті державного регулювання [Електронний ресурс] / Т. М. Лозинська, Г. П. Пасемко. – Режим доступу : www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp.

10. Мамалуй О. О. Основи економічної теорії [Електронний ресурс] / О. О. Мамалуй.  Режим доступу : http://pidruchniki.ws/12631113/politekonomiya.

11. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minagro.gov.ua/uk/node/12275.

12. Міністерство економічного розвитку та торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступy : http://www.me.gov.ua.

13. Місюк М. В. Ринок продукції скотарства : монографія / М. В. Місюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 330 с.

14. Мороз О. О. Теоретико-методологічні аспекти сучасної парадигми аграрного ринку [Електронний ресурс] / О. О. Мороз // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Режим доступy : http://visnyk.vntu.edu.ua/article/view/91.

15. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV.

16. Происхождения и определение торговли [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finanse-porady.ru/funkcii_rinka.html.

17. Саблук П. Т. Формування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посібник у питаннях та відповідях / П. Т. Саблук. – К. : ІАЕ УААН, 1999.

Переглянути статтю    Завантажити pdf