ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Парубець О.М., Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

В умовах недосконалої моделі функціонування ринку транспортних послуг, неадекватної сучасним реаліям системи регулювання діяльності суб’єктів транспортної діяльності, відсутність системних фундаментальних досліджень у сфері економічного інструментарію сприяння входженню транспортних підприємств до складу різноманітних мережевих структур гальмує механізми конкурентоспроможного та інноваційного розвитку останніх. У зв’язку з цим виявлено систему економічних інструментів та обґрунтовано їх якісний і кількісний вплив на формування й розвиток мережевої взаємодії підприємств різних видів транспорту.

Ключові слова:

економічні інструменти, мережева взаємодія, підприємства транспорту, вплив, конкурентоспроможність, регулювання

Використана література:

1. Парубець О.М. Фінансово-економічні інструменти управління мережевою взаємодією підприємств транспорту / О. М. Парубець // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers “The genesis of genius”, professional scientific publication. – eddep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), StPetersburg (Russian Federation), 2014. – Vol. 2. – P. 130–133.

2. Мельник Ю. М. Адміністративні та ринкові інструменти забезпечення сталого розвитку регіону / Ю. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 70–76.

3. Пахомова Н. В. Экологический менеджмент / Н. В. Пахомова, А. Эндерс, К. Рихтер. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.

4. Срибный В. И. Экономические инструменты обеспечения экономико-экологической безопасности / В. И. Срибный // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 140. – С. 102–103.

5. Масленников П. П. О термине «рыночные инструменты» в обеспечении конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / П. П. Масленников, А. Ф. Черненко // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – Режим доступа : http://www.science-education.ru/107-8232.

6. Живайкин С. Н. Развитие современных рыночных инструментов как основа повышения конкурентоспособности автотранспортных услуг / С. Н. Живайкин // Известия СГУ. Серия “Экономика. Управление. Право”. – 2012. – Т. 12, вып. 1. – С. 80–84.

7. Куюн С. Спирт у бак, або Проблема-2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://gazeta.dt.ua/energy_market/spirt-u-bak-abo-problema-2014-_.html.

8. Данилишин О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні / О. Данилишин // Регіональна економіка : наук.-практ. журнал НАН України. – Львів : Ін-т регіон. дослідж. НАН України, 1996. – № 2. – С. 151–159.

Переглянути статтю    Завантажити pdf