ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ромашко А.С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Юрчишин Т.Я., Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Наведено дослідження авторів щодо можливих ситуацій неправомірного використання конкурентоспроможної інформації, яка є об’єктом інтелектуальної власності, зокрема патентом на винахід та комерційною таємницею, на території визначеної країни чи регіонального відомства. На основі здійсненого аналізу, в межах чинного законодавства, запропоновано можливі шляхи (тактики) охорони від неправомірного використання об’єкта інтелектуальної власності. Розглянуто чотири тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності, а саме тактики, що ґрунтуються на механізмах всебічного патентування з використанням можливостей міжнародного законодавства, роздільного патентування (виокремлення ключових та другорядних, допоміжних об’єктів) в окремих державах, патентування зі збереженням частини інформації в режимі ноу-хау, тобто охорони інформації, що може чи не може бути об’єктом винаходу чи корисної моделі без патентування. Наведено можливі переваги та недоліки кожної із запропонованих тактик патентування.

Ключові слова:

інтелектуальна власність, об’єкт інтелектуальної власності, винахід, ноу-хау, патент, тактика

Використана література:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

 2. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12.

 3. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п.

 4. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2938-17.

 5. Про державну статистику [Електронний ресурс] : Закон України від 17.09.1992 № 2614-XII. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2614-12.

 6. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 25.06.1993 № 3322-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3322-12.

 7. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

 8. Ромашко А. С. Класифікація інформації з обмеженим доступом та місце ноу-хау в ній / А. С. Ромашко, О. В. Литвин, О. С. Шмакова // Сучасна економіка. – 2013. – Вип. 10. – С. 17–22.

 9. Ромашко А. С. "Ноу-хау" як наслідок умисного неповного розкриття сутності винаходу (корисної моделі) / А. С. Ромашко, І. І. Верба // Промислова гідравліка і пневматика. – 2013. – № 1 (39). – С. 13–15.

 10. Потєхіна В. Патентна охорона винаходів та її значення для інноваційного розвитку / В. Потєхіна // Збірник наукових праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2005. – № 44. – С. 24–28.

 11. Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право : підручник / Ю. М. Кузнєцов. – К. : Кондор, 2009. –446 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf