ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Сеник Г.П., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано організаційно-економічні принципи ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень, що встановлюють основні системоутворюючі зв’язки та елементи фінансової моделі галузі. Ці принципи є основою побудови ефективного механізму формування доходів від вантажних залізничних перевезень.

Ключові слова:

дохід, принципи, механізм, вантажні перевезення, ефективність

Використана література:

 1. Полянко В. В. Управління формуванням доходів у торговельних підприємствах України / В. В. Полянко // Економічний часопис-ХХІ. – 1999. – № 6. – С. 47-48.

 2. Юшко С. В. Особливості формування доходів сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах / С. В. Юшко // Вісник ХДАУ.– 2000. – № 2. – С. 163-167.

 3. Кравцова А. М. Оцінка процесів формування та використання фінансових ресурсів машинобудівних підприємств за кінцевими результатами / А. М. Кравцова, В. М. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – Т. 2 (97), № 5. – С. 17-21.

 4. Макаренко М. В. Концепция совершенствования методов распределения доходов железных дорог от перевозок грузив в прямом сообщении / М. В. Макаренко // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие : сб. науч. тр. ИКТП-Центра. – 1996. – Вып. 2. – С. 142-153.

 5. Макаренко М. В. Методические подходы к учету различных факторов при распределении доходов от грузовых перевозок / М. В. Макаренко, Н. Е. Гончаров, Н. С. Соколовская // Транспортный комплекс Украины: экономика, организация, развитие : сб. науч. тр. ИКТП-Центра. – 1997. – Вып. 4. – С. 103-117.

 6. Колесникова Н. М. Формування доходів від залізничних перевезень в умовах вертикально-інтегрованої системи управління / Н. М. Колесникова, І. Г. Бакаєва, В. В. Чорний // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 54-57.

 7. Богомолова Н. І. Структура формування доходів залізничного транспорту перевезень / Н. І. Богомолова, Є. М. Сич // Збір. наук. пр. Київ. інституту залізничного транспорту. – 2000. – Вип. 1. – С. 62-64.

 8. Белінська М. Г. Сучасний підхід до формування доходів від основної діяльності залізничного транспорту / М. Г. Белінська // Збірник наукових праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квітня 2013 р. – К. : ДЕТУТ, 2013. – С. 48-50.

 9. Дегтярева О. С. Формирование финансовых результатов на железнодорожном транспорте : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10, 08.00.12 / О. С. Дегтярева. Новосибирск, 2005. 190 с.

 10. Шатров С. Л. Контроль доходных поступлений на железнодорожном транспорте / С. Л. Шатров, В. В. Брель // Международный сборник научных трудов за материалами международной конференции «Рынок транспортных услуг (проблемы повышения эффективности)». – Гомель, 2012. – С. 101-108.

 11. Вишневський В. П. Оподаткування в емерджентній економіці: теоретичні засади і напрями політики : монографія / В. П. Вишневський. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2012. – 128 с.

 12. Афоризмы о принципах [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.psyfactor.org/lib/aphorisms8.htm.

 13. Горев А. Э. Основы теории транспортных систем / А. Э. Горев. – СПб. : ГАСУ, 2010. – 214 с.

 14. Кравченко О. О. Сценарне фінансове планування і прогнозування на залізничному транспорті: теорія і практика : монографія / О. О. Кравченко. – К. : ДЕТУТ, 2013. – 300 с.

 15. Макаренко М. В. Оптимізація управління економічною діяльністю залізничного транспорту на принципах бюджетування : монографія / М. В. Макаренко, Ю. П. Труханов. – К. : ДЕТУТ, 2012. – 295 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf