ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Рубітель О.Ю., ТОВ «Альянсаудит» м. Запоріжжя, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору, беручи до уваги законодавчу необхідність висловлювання аудитором професійного судження щодо його стану в аудиторському висновку.

Ключові слова:

аудит, корпоративне управління, аудиторські процедури

Використана література:

1. Шильдер А. Вище планку / А. Шильдер // Аудитор України. – 2011. – № 3. – С. 34-37;

2. Корпоративное управление: история и практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fcsm.ru/ru/legislation/corp_management_study/

3. Корпоративне управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org

4.Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80

5. Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.corp-gov.ru/projects/principles-ru.pdf

6. Гогуа Н. К. Методология интегрированного прогнозирования, планирования и контроля в системе корпоративного управления предприятиями инвестиционно-строительного комплекса: автореф. дис. на сосискание науч. степени док. экон. наук : спец. 08.00.05 «Економика и управление народным хозяйством: теорія управления экономическими системами» / Н. К. Гогуа. – Москва, 2008. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/ content/metodologiya-integrirovannogo-prognozirovaniya-planirovaniya-i-kontrolya-v-sisteme-korporati#ixzz2Lw5w8FB5

7. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика: Підручник / М. П. Мальська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/ menedzhment/korporativne_upravlinnya_-_malska_mp

8. Мостенська Т. Л. Корпоративне управління: Навчальний посібник. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, Ю. Г. Симоненко - К.: Каравела, 2008. - 384 c.

9. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2010 року, частина 1: пер. з англ. Ольховікова О. Л., Селезньов О. В., Зєніна О. О., Гик О. В, Біндер С. Г. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2010. – 846 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf