ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Перетятько Ю.М., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено різні методики економічного аналізу операцій фінансового лізингу у лізингодавця. Автором запропоновано методику комплексного економічного аналізу операцій фінансового лізингу, яка дозволить лізингодавцю обґрунтовано приймати рішення щодо ефективності операцій фінансового лізингу як на етапі до укладання договору фінансового лізингу, так і після.

Ключові слова:

фінансовий лізинг, економічний аналіз, лізингодавець

Використана література:

1. О лизинге в цифрах и фактах [Електронний ресурс ] – Режим доступу : http://tristar.com.ua/2/art/o_lizinge_v_tsifrah_i_faktah.html.

2. Газман В.Д. Лизинг: теория, практика, комментарии / В.Д. Газман. — М. : Фонд ”Правовая культура”, 1997. — 416 с.

3. Горемыкин В.А. Основы технологи лизинговых операций: учебное пособие / В.А. Горемыкин. — М. : Ось-89, 2000. — 512 с.

4. Джуха В.М. Лизинг / В.М. Джуха. - Ростов н/Д : “Феникс”, 1999. — 320 с. -  (Серия “Учебники, учебные пособия”)

5. Міщенко В.І. Основи лізингу : [навч. посіб.] / В.І. Міщенко, О.Г. Луб’янський, Н.Г. Слав'янська. — К. : Товариство ”Знання”, КОО, 1997. — 138 с. - (Серія ”Бібліотечка банкіра”).

6. Прилуцкий Л. Финансовый лизинг / Л. Прилуцкий. — М. : Издательство Ось-89, 1997. — 272 с.

7. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: [учеб.] / Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун и др.; под общ. ред. В.И. Стражева. — Мн. : Выш.шк., 1998. — 398 с.

8. Перетятько Ю.М. Економічний аналіз операцій фінансового лізингу у лізингодавця / Перетятько Ю.М. // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих наук., аспір., здоб. і студ. (3 грудня 2010 р.) / відп. ред. З.В. Герасимчук. - Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2010. - С. 415-416.

Переглянути статтю    Завантажити pdf