ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Амбарчян В.С., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено вплив змін у міжнародних правилах обліку та звітності на зміст окремих національних положень та інструкцій з обліку фінансових інвестицій банку. Обґрунтовано необхідність модифікації національних нормативних актів, що регулюють процедури поточного та підсумкового обліку інвестицій у боргові та пайові цінні папери в зв’язку із запровадженням нових МСФЗ з обліку фінансових інструментів. Визначено фактори, що зумовлюють необхідність модифікації структури рахунків з обліку інвестицій у пайові та боргові цінні папери Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Проведено лінгвістичний аналіз найменувань розділів, груп та окремих рахунків Плану рахунків, визначено невідповідності термінів, що використовуються для їх характеристики. Запропоновано вдосконалену структуру Плану рахунків, що побудований з урахуванням вимог до класифікації та оцінювання фінансових інструментів, визначених у МСФЗ 9.

Ключові слова:

план рахунків, фінансові інвестиції, МСФЗ 9, справедлива вартість, амортизована собівартість

Використана література:

1. Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / О. В. Небильцова, Р. С. Корщикова, Л. І. Лук’яненко, В. В. Ходзицька. – К. : КНЕУ, 2011. – 453 с.

2. Кузьмінська О. Е. Організація обліку в банках : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Е. Кузьмінська, В. Б. Кириленко. – К. : КНЕУ, 2002. – 282 с.

3. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підручник / Л. М. Кіндрацька. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с.

4. Снігурська Л. П. Огляд змін у МСФЗ щодо обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності, запланованих на 2010-2011 роки / Л. П. Снігурська // Вісник НБУ. – 2011. – № 1. – С. 44-52.

5. Полозов А. Б. IFRS 9 «Финансовые инструменты» – плюсы и минусы досрочного применения [Электронный ресурс] / А. Б. Полозов. – Режим доступа : http://gaap.ru/articles/ifrs_9_finansovye_instrumenty_plyusy_i_minusy_dosrochnogo_primeneniya.

6. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

8. Exposure Draft ED/2009/12 “Financial investments: amortized cost and impairment” [Electronic resource]. – Access mode: www.ifrs.org/.../Financial...Financial.../vbEDFI Impairment Nov09.pdf‎.

9. План рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : затв. постановою Правління НБУ від 17.06.204 № 280. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

11. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : затв. постановою Правління НБУ від 24.01.2011 р. № 373. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Переглянути статтю    Завантажити pdf