ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Нехай В.А., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено роль та місце оцінки у методології бухгалтерського обліку, та вплив вибору методу оцінювання на показники фінансової звітності.

Ключові слова:

бухгалтерський облік, метод, предмет, оцінка, калькуляція, баланс, звітність

Використана література:

 1. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187.
 2. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627.
 3. Легенчук С. Ф. Розуміння бухгалтерського обліку як науки: історія проблеми, дискусійні питання та шляхи розвитку / С. Ф. Легенчук // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2010. – № 4 (54). – С. 109-117
 4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. П. Бусел. − К. : Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. − 1736 с. : іл.
 5. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у торгівлі : навч. посіб. / Н. М. Грабова, В. М. Домбровський ; за ред. М. В. Кужельного. − К. : А.С.К., 2004. − 800 с. − (Економічна освіта).
 6. Ловінська Л. Г. Оцінка в бухгалтерському обліку : монографія / Л. Г. Ловінська. − К. : КНЕУ, 2006. − 256 с.
 7. Малюга Н. М. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / Н. М. Малюга ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1999. – 20 с.
 8. Німчинов П. П. Загальна теорія бухгалтерського обліку / П. П. Німчинов. − К. : Вища школа, 1977. − 240 с.
 9. Кужельний М. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку / М. Кужельний // Бухгалтерський облік і аудит. − 2005. − № 8-9. − С. 45-49.
 10. Gilbert Byrne «To What Extent Can the Practice of Accounting Be Reduced to Rules and Standards», Journal of Accountancy, November 1937, p. 364-379.
 11. George O. May «Principles of Accounting», Journal of Accountancy, December 1937, p. 423-425. The AICPA in ARB 7, 1940.

Переглянути статтю    Завантажити pdf