ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Тунік М.В., Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Визначено роль контролінгу як ефективного способу забезпечення дієвого механізму стратегічного управління страховою компанією. Надано визначення поняття «контролінг». Узагальнено та систематизовано теоретичні засади впровадження стратегічного контролінгу в систему управління страховою компанією. Проаналізовано та запропоновано впровадження системи контролінгового інструментарію.

Ключові слова:

контролінг, стратегічний контролінг, стратегічний менеджмент, інструментарій контролінгу, ефективне управління

Використана література:

1. Ананькина Е. А. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 2001. – 279 с.

2. Ареф’єва О. В. Економіка підприємства : навчальний посібник / О. В. Ареф’єва, В. Г. Сахаєв, О. В. Ареф’єв. – К. : Видавництво Європейського університету, 2003. – 237 с.

3. Давидович І. Є. Контролінг : навчальний посібник / І. Є. Давидович. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 552 с.

4. Карминский А. М. Контроллинг в бизнесе: методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А. М. Карминский, Н. И. Оленев, А. Г. Примак. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 256 с.

5. Клімов А. В. Контролінг в процесі прийняття управлінських рішень в страховій компанії / А. В. Клімов // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Тем. вип. “Технічний прогрес і ефективність виробництва”. – 2006. – № 1 (41). – С. 201-207.

6. Мухомедзянова Е. В. Контроллинг как функция управления предприятием / Е. В. Мухомедзянова // Вестник МГТУ. – 2006. – № 4, том 9. – С. 655-658.

7. Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : монографія / М. С. Пушкар, P. M. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370 с.

8. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой / Б. А. Райзберг. – СПб. : Питер, 2003. – 528 с.

9. Смирнов С. А. Контроллинг : учебно-практическое пособие / С. А. Смирнов. – М. : МЭСИ, 1999. – 184 с.

10. Современный экономический словарь / [Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева и др.]. – М. : Инфра-М, 2008. – 512 с.

11. Сухарева Л. А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л. А. Сухарева, С. Н. Петренко. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.

12. Терещенко О. О. Антикризисное финансовое управление на предприятии : монография / О. О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2004.

13. Фалько С. Г. Контроллинг на предприятии / С. Г. Фалько, В. М. Носов. – М. : Знание России, 1995. – 80 с.

14. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Д. Хан. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.

15. Цигилик І. І. Контролінг в системі управління / І. І. Цигилик, О. І. Мозіль, Н. В. Кірдякіна // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 3 (45). – С. 117-123.

16. Шульга Н. П. Банківський контролін: теорія, методологія, практика / Н. П. Шульга. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 326 с.

17. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформаційних технологій / Ю. П. Яковлєв. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с

Переглянути статтю    Завантажити pdf