ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Чмутова І.М., Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна

Безродна О.С., Харківський національний економічний університет, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтовано необхідність дотримання збалансованості лагових та випереджальних індикаторів у збалансованій системі показників банку. Сформовано їх склад та запропоновано розподіл за стратегічними цілями банку.

Ключові слова:

банк, збалансованість, збалансована система показників (ЗСП), випереджальні та лагові показники

Використана література:

1.      Аронов И. З. Стандартизация: по закону или по понятиям [Электронный ресурс] / И. З. Аронов, В. Г. Версан, И. И. Чайка. – Режим доступа : http://www.vniis.ru/ publications/ detail/117611.

2.       Васильєва Т. А. Комплексна система управління клієнтською базою банку / Т. А. Васильєва, В. В. Федірко // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Випуск 22. – Частина ІІ. – С. 22-25.

3.      Вікулов В. Типологія банківських інновацій / В. Вікулов // Фінансовий менеджмент. – 2004. – № 6. – C. 75-83.

4.      Вовчак О. Д. Банківська справа : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560 с. 

5.      Герасимова И. А. Стандартизация банковской деятельности как  современный инструмент модернизации Российской экономики [Электронный ресурс] / И. А. Герасимова // Материалы III Международной интернет-конференции «Финансовое образование в течение всей жизни – основа инновационного развития России». – Режим доступа : http://finlearn.ru/ component/ option,com_fireboard/Itemid,153/func,view/catid,85/id,701/.

6.      Каплан Р. С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию : пер. с англ. / С. Каплан Роберт, П. Нортон Дейвид. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 320 с.

7.      Коннова Е. П. Основные подходы к выделению и ранжированию бизнес-процессов / Е. П. Коннова // Интеллектуальные технологии и системы : сборник учебно-методических работ и статей аспирантов и студентов. – 2006. – № 8. – C. 107-119.

8.      Кривич Я. М. Управління інноваційним потенціалом банку : дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 / Я. М. Кривич. – Суми, 2010. – 290 с.

9.      Ліквідність банку: окремі аспекти управління та світовий досвід регулювання і нагляду: науково-аналітичні матеріали. Вип. 11 / В. С. Стельмах, В. І. Міщенко, В. В. Крилова та ін. – К. : Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 220 с.

10.  Любунь О. С. Система банківського менеджменту : навчальний посібник / О. С. Любунь. – К. : Кондор, 2006. – 356 с.

11.  Лютий І. О. Банківський маркетинг : підручник / І. О. Лютий, О. О. Солодка. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 776 с.

12.  Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою та методики оцінки ризиків відповідно до стандартів Національного банку України від 03.03.11 № 24-112/365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2. rada.gov.ua/ laws/show/v0365500-11.

13.  Новоселова Е. Г. Классификация банковских инноваций для определения направлений развития банковской деятельности / Е. Г. Новоселова // Вестник Томского государственного университета. – 2006. – № 292. – С. 153-157.

14.  Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

15.  Положення про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0559-03/parao16#o16.

16.  Про інноваційну діяльність : Закон України № 40-IV від 04.07.2002 // Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 серпня (№ 143). – С. 17-24.

17.  Радченко Т. В. Стандарт качестве организаций работы по управлению бизнес-процессами в кредитних организациях / Т. В. Радченко, С. М. Ковалев, В. М. Ковалев // Деньги и кредит. – 2011. – № 3. – С. 60-63.

18.  Тігіпко С. Л. Стратегічні напрямки інтеграційного розвитку банківської системи України / С. Л. Тігіпко // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1 (16). – С. 1-8.

19.  Федірко В. В. Управління клієнтською базою в системі маркетингу відносин банку : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / В. В. Федірко. – Суми, 2009. – 248 с.

20.  Фінансовий механізм управління ліквідністю банку : монографія / І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136 с.

21.  Шапошников К. С. Сучасні інструменти корпоративного управління: організаційна регламентація бізнес-процесів / К. С. Шапошников // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 2 (13). – С. 469-473.

22.  Шульга Н. П. Система збалансованих показників як інструмент контролінгу комерційного банку / Н. П. Шульга // Экономика Крыма. – 2003. – № 8. – С. 16-20.

Переглянути статтю    Завантажити pdf