ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Жарій Я.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Дохтаренко Л.В., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті досліджено існуючі підходи до визначення поняття «банківська безпека» та виокремлено основні складові банківської безпеки. Виявлено актуальні проблеми фінансової й інформаційної безпеки банківської системи України та розглянуто можливості підвищення їх рівня.

Ключові слова:

банківська безпека, фінансова безпека банку, інформаційна безпека банку, внутрішні загрози, зовнішні загрози, Європейський центр кіберзлочинності

Використана література:

1. Барановський О. І. Банківська безпека: проблема виміру / О. І. Барановський // Економічне прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 7-32.

2. Глобальное исследование утечек корпоративной информации и конфиденциальных данных, 2011 [Электронный ресурс] / Аналитический центр InfoWatch. – Режим доступа : http://www.infowatch.ru/.

3. Григорина С. В. Захист інформаційної безпеки у вітчизняних банках України [Електронний ресурс] / С. В. Григорина, О. Г. Борисов // Сучасний стан інформаційної безпеки : збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 28 травня 2010 р. Ч. 2. – К. : УДУФМТ, 2010. – С. 65-68. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uazt/2010_2k.pdf.

4. Еврокомиссия представила стратегию борьбы с киберпреступностью [Электронный ресурс] / Центр исследования компьютерной преступности. – 2013. – Режим доступа : http://www.crime-research.ru/news/08.02.2013/7451/.

5. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності : навч. посіб. / М. І. Зубок. – К. : КНЕУ, 2002. – 190 с.

6. Конахович Г. Ф. Захист інформації від витоку по технічних каналах [Електронний ресурс] / Г. Ф. Конахович, Є. Л. Назаренко, В. М. Свириденко // Наукоємні технології. – 2009. – № 2. – С. 90-93. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Nt/2009_2/20.pdf.

7. Корнієнко Ю. В. Фінансова безпека банків як об’єкт наукового дослідження [Електронний ресурс] / Ю. В. Корнієнко. – Режим доступу : http://irbis.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/918/1/Kornienko.pdf.

8. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України від 02.03.2007 р. № 60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=97980.

9. Основні показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798.

10. Островська Н. С. Основні аспекти інформаційно-технічної безпеки комерційних банків України та їх вплив на спроможність виконувати ними свою місію [Електронний ресурс] / Н. С. Островська, І. М. Якуб’як // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. – 2009. – № 1 (6). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Fkd/2009_1/R1/11.pdf.

11. Соколовский С. «Банковская безопасность – 2012»: на новые вызовы должны быть адекватные ответы [Электронный ресурс] / С. Соколовский // Банкиръ. – 2012. – № 2 (40). – С. 22-23. – Режим доступа : http://www.banksinfo.kiev.ua/files/Banker40/banker40.pdf.

12. Соловйов В. І. Сучасний стан банківської безпеки України [Електронний ресурс] / В. І. Соловйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 4. – С. 79-82. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2011_4/15.pdf.

13. Сороківська З. До питання фінансової безпеки в умовах світової економічної кризи [Електронний ресурс] / З. Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – № 8 (1). – С. 404-408. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_8_1/pdf/sorokivska.pdf.

14. Соціально-економічний розвиток України (щомісячна інформація) [Електронний ресурс] / Державна статистика України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

15. Хитрін О. І. Фінансова безпека комерційних банків / О. І. Хитрін // Фінанси України. – 2004. – № 11. – C. 118-124.

16. European Cybercrime Centre (EC3) opens on 11 January [Electronic resource] / European Commission. – 2013. – Access mode : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-13_en.htm?locale=en.

Переглянути статтю    Завантажити pdf