ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Мордовцев О.С., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті обґрунтована необхідність використання індикативного планування як одного з ефективних механізмів реалізації стратегічних цілей розвитку регіону. Сформульовано суть, цілі та завдання територіального індикативного планування і відображена система відносин суб’єктів планового процесу.

Ключові слова:

індикативне планування, регіональний розвиток, державно-приватне партнерство

Використана література:

1. Петров А. Н. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования : монография / А. Н. Петров, Л. Г. Демидова, С. М. Климов, Г. З. Щербаковский, Н. Г. Ананов. – СПб. : Знание, 2000. – 96 с.

2. Андрюшкевич О. А. Индикативное планирование в экономиках разного типа [Электронный ресурс] / О. А. Андрюшкевич. – Режим доступа : http://www.kapital-rus.ru/articles/article/199716#a24#a24.

3. Kosev, SMacroeconomic indicative planning in the Republic of Macedonia - a way forward?/ S. Kosev - Faculty of Economics University, Skopje, 2004 [Electronic resource]– Access mode: http://www.uacs.edu.mk/userfiles/files/Conference%20Papers/Kosev%20Saso%20-%20Macroeconomic20indicative%20planning%20in%20Macedonia%20-%20a%20way%20forward%20-%20En.pdf

4. Дудкин В. Индикативное планирование – механизм координации деятельности государственных и негосударственных субъектов управления экономикой / В. Дудкин, Ю. Петров // Российский экономический журнал. – 1998. – № 6. – С. 38-58.

5. Псарёв В. И. Методика формирования и анализа комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований / В. И. Псарёв, Т. В. Псарёва, Н. В. Сушенцева, И. А. Гончаров ; под общ. ред. В. И. Псарёва, Н. В. Сушенцевой. – Новосибирск, 2010. – 511 с.

6. Индикативное планирование и проведение региональной политики / В. Б. Гусев, В. Ф. Ефременко, А. Б. Левинталь та ін. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 368 с.

7. Лавлинский С. М. Модели индикативного планирования социально-экономического развития ресурсного региона / С. М. Лавлинский ; Югорский науч.-исслед. ин-т информ. технологий. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2008. – 247 с.

8. Индикативное планирование в стратегии экономического развития России : материалы научного семинара / под ред. В. И. Якунина. – М. : Научный эксперт, 2008. – Выпуск № 8 (13). – 104 с.

9. Євсєєва О. О. Методичний підхід до розробки системи індикаторів і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону / О. О. Євсєєва // Економічний простір. – 2011. – № 46. – С. 62-73.

10. Погребняк М. М. Індикативне планування як основа удосконалення системи державного регулювання економіки України / М. М. Погребняк // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання : колективна монографія / за ред. В. Ф. Беседіна, А. С. Музиченка. – К. : НДЕІ, 2005. – С. 141-145.

11. Истомин А. В. Проблемный подход к государственному индикативному планированию экономического развития / А. В. Истомин, К. В. Павлов, В. С. Селин // Наукові праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – 2005. – Вип. 97. – С. 132-139.

12. Мордовцев А. С. Комплексная оценка состояния жилищных условий населения регионов Украины / А. С. Мордовцев, Е. А. Андренко // Комунальне господарство міст. – 2012. – Вип. 102. – С. 46-55.

13. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 01.07.2010 р. № 2404-VІ із змінами, внесеними згідно із Законами від 02.10.2012 р. № 5406-VІ; від 16.10.2012 р. № 5463-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 524.

Переглянути статтю    Завантажити pdf