ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Ткаченко С.О., Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено методику прогнозування як обсягів, так і ефективності діяльності суб’єктів сфери обігу. Запропоновано використання методу визначення можливого обсягу обороту по окремій товарній групі як основного методу прогнозування суб’єктів господарювання сфери обігу, спрямованого на забезпечення заходів реалізації дієвої системи попередження потенціальних загроз та забезпечення захисту конкурентоспроможності і фінансової безпеки.

Ключові слова:

трансакційні витрати, обіг, ціна, закупівлі, ресурси

Використана література:

1. Антикризисное управление : учебник / под ред. Э. М. Короткова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432 с. – (Серия «Высшее образование»).

2. Башнянин Г. І. Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Г. С. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 502 c.

3. Власова Н. О. Ефективність формування фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі / Н. О. Власова, І. Ю. Мелушова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Х., 2008. – 256 с.

4. Дугінець Г. В. Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні / Г. В. Дугінець // Научные труды Донецкого техн. ун-та. Серия: экономическая. – 2006. – Вып. 103-3. – С. 83-86.

5. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие / С. Малахов // Вопросы экономики. – 1998. – № 11. – С. 78-96.

6. Міщенко А. П. Стратегічне управління : навчальний посібник / А. П. Міщенко. – Видання друге. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2007. – 332 с.

7. Моделі й методи соціально-економічного прогнозування : підручник / В. Геєць, Т. С. Клебанова, В. В. Іванов. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 344 с.

8. Олейник А. Институциональная экономика : учебник / А. Олейник, Р. Нуреев ; под общ. ред. А. Олейника. – М. : ИНФРА–М, 2005. – 704 с.

9. Синиця Л. В. Оцінка стійкості підприємства : монографія / Л. В. Синиця. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 184 с.

10. Ткаченко С. О. Формування системи безпеки фінансово-господарської діяльності підприємств: концептуальні засади та основні напрями / С. О. Ткаченко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : науковий збірник. – Чернігів : Черніг. держ. технол. ун-т, 2012. – № 3 (60). – С. 72-77.

11. Управління затратами підприємства : монографія / А. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г. А. Макухін. – К. : Лібра, 2007. – 320 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf