ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Оліфіренко Л.Д., Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Обґрунтовано функціональне наповнення інституціонального механізму державного регулювання розвитку національних корпорацій та головних чинників впливу інституціонального середовища на їхній розвиток.

Ключові слова:

функції інституціонального механізму, державне регулювання, розвиток корпорацій

Використана література:

1. Оліфіренко Л. Д. Державне регулювання розвитку корпоративних структур: інституціональний аспект : монографія / Л. Д. Оліфіренко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 356 с.

2. Тевено Л. Множественность способов координации: равновесие и рациональность в сложном мире / Л. Тевено // Вопросы экономики. – 1997. – № 10. – С. 69–84.

3. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

4. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон ; пер. с англ. М. Я. Каждана ; науч. ред. пер. А. Н. Нестеренко. – М. : Дело ЛТД, 2001. – 408 с.

5. Шаститко А. Е. Модели рационального экономического поведения человека / А. Е. Шаститко // Вопросы экономики. – 1999. – № 5. – С. 50–64.

6. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п.

7. Олейник А. Институциональная экономика / А. Олейник. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 412 с.

8. Іванова Н. Ю. Трасакційні витрати як показник здоров’я економіки [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іванова, Т. К. Кузнецова. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/popu/2002_1/7_10.htm.

9. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория: особенности предмета и метода / А. Е. Шаститко. – М. : ТЕИС, 2003. – 56 с.

10. Дацій О. І. Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації : монографія / О. І. Дацій, М. В. Гаман, Н. В. Дацій. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 368 с.

11. Архієреєв С. І. Трансакційний сектор економіки України / С. І. Архієреєв. – Х. : Константа, 2003. – 56 с.

12. Дугінець Г. В. Державне регулювання трансакційних витрат економічної інтеграції в Україні / Г. В. Дугінець // Научные труды Донецкого технического университета. – Донецк : ДонНТУ, 2006. – Вып. 103-3. – С. 83–86.

13. Майбутнє України: стратегія поступу : монографія. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2008. – 304 с.

14. Шепеленко О. В. Трансакционные издержки в переходной экономике: проблемы теории и практики : монография / О. В. Шепеленко. – Донецк : ДНЦЭиТ им. М. Туган-Барановского, 2007. – 360 с.

15. Біла С. Структурна політика в системі державного регулювання трансформаційної економіки / С. Біла. – К. : Видавництво УАДУ, 2001. – 407 с.

16. Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / за ред. Л. П. Горкіної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : [б. в.], 2010. – 759 с.

17. Прутська О. О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці [Електронний ресурс] / О. О. Прутська. – К. : Логос, 2003. – 256 с. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN= EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=.

18. Пустовійт Р. ФІнституціональне середовище підприємництва в трансформаційній економіці : монографія [Електронний ресурс] / Р. Ф. Пустовійт. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 372 с. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-in/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COLORTERMS=0&S21STR=.

19. Оліфіренко Л. Д. Інституціональні інструменти механізму державного регулювання розвитку промислових корпорацій [Електронний ресурс] / Л. Д. Оліфіренко // Модернізаційні процеси державного та муніципального управління : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 квіт. 2014 року). – К. : АМУ, 2014. – С. 91–92. – Режим доступу : http://amu.edu.ua/images/konf2014p2.pdf.

20. Olifirenko L. D. Efficiency оf Institutional Changes іn the Context of Modernization of Governmental Mechanisms of Economic Development / L. D. Olifirenko // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14 листопада 2014 року). – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 137–139.

21. Olifirenko L. D. The Institutional Providing of the Governmental Regulation Mechanism of Industrial Corporations of Ukraine [e-resource] / L. D. Olifirenko Central European Journal for Science and Research. Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – Praha : Publishing house Education and Science, 2014. – № 2(4). – С. 101–105. – URL : http://www.ukrnauka.ru/2014-04-02-SV/2014-04-02-SV-4.pdf.

22. Полтерович В. М. Экономика теории реформ / В. М. Полтерович. – М. : Экономика, 2007. – 447 с.

23. Бакуменко В. Д. Реформи державного управління: співвідношення понять / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко // Державне управління та місцеве самоврядування. Серія “Управління” : наук. вісник Академії муніципального управління. – 2009. – Вип. 2 (8). – С. 7–19.

24. Дементьев В. В. Институты, поведение, власть : монография / В. В. Дементьев. – Донецк : ГВУЗ “ДонНТУ”, 2012. – 309 с.

25. Корнай Я. Дефицит : пер. с венг. / Я. Корнай. – М. : Наука, 1990. – 607 с.

26. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Бизнес Букс, 2005. – 715 с.

27. Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в ХХ веке / Ф. Фукуяма. – М. : Хранитель, 2007. – 220 с.

Переглянути статтю    Завантажити pdf