ISSN 2225-7543

DOI:

Автор:

Дядін А.С., Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

У статті визначено пріоритетні напрями мотивації підприємницької діяльності. Розроблено інструментарій досягнення перспективних завдань економічного розвитку, протидії конкурентному середовищу. Досліджено теоретичні підходи щодо обґрунтування створення та розвитку нових суб’єктів господарювання.

Ключові слова:

підприємництво, розвиток, власність

Використана література:

1. Барейко С. Н. Факторы, обуславливающие необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности на основе инноваций / С. Н. Барейко // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. – СПб. : СПбГИЭУ, 2009. – Вып. 3 (30). – C. 27-34.

2. Блинов А. О. Малое предпринимательство. Теория и практика / А. О. Блинов, И. М. Шапкин. – М. : Дашков и К, 2003.

3. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. / З. С. Варналій. – Вид. 3-тє, [переробл. та доповн.]. – К. : Знання-Прес, 2006. – 350 с.

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18; 19-20; 21-22. – Ст. 144.

5. Григор'єв С. М. Етапи дослідження та характерні риси підприємництва [Електронний ресурс] / С. М. Григор'єв. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/ Politology/2002_9/9-7.pdf.

6. Економічна теорія : підручник / под общ. ред. акад. В. І. Видяпіна, А. І. Добриніна, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. – М. : Инфра-М, 2007. – 672 с.

7. Игнатова Н. В. Предпринимательство: институциональный, экономический и психологический аспекты / Н. В. Игнатова // Российское предпринимательство. – 2010. – № 9. – С. 9-15.

8. Кредісов В. А. Підприємництво – вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою : монографія / В. А. Кредісов. – К. : Знання України, 2003. – 327 с.

9. Лазур П. Ю. Історична еволюція феномена підприємництва та його науково-економічні інтерпретації [Електронний ресурс] / П. Ю. Лазур. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/16_6/285 _Lazur_16_6.pdf.

10. Підприємництво : підручник / под ред. М. Г. Лапусти. – М. : Инфра-М, 2007. – 667 с.

11. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: національна доповідь / [К. О. Ващенко, З. С. Варналій, В. Е. Воротін, В. М. Геєць, Е. М. Кужель, О. В. Лібанова та ін.]. – К. : Держкомпідприємництво, 2008. – 226 с.

12. Романенко Е. В. Малый бизнес: эволюция и перспективы / Е. В. Романенко // Российское предпринимательство. – 2010. – № 7.

Переглянути статтю    Завантажити pdf